นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทนงศักดิ์ ไชยาโส

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทนงศักดิ์ ไชยาโส
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Thanongsak CHAIYASO
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 0 5394 8262 08 7661 8639
  • อีเมล : thanongsak.c@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เรื่องที่สนใจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพทางการหมัก เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร เทคโนโลยีเอนไซม์ ระบบควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Characterization of thermostable alkaline protease from Bacillus halodurans SE5 and its application in degumming coupled with sericin hydrolysate production from yellow cocoon 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Efficient bioconversion of enzymatic corncob hydrolysate into biomass and lipids by oleaginous yeast Rhodosporidium paludigenum KM281510 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Evaluating of quality of rice bran protein concentrate prepared by a combination of isoelectronic precipitation and electrolyzed water treatment 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Optimization of Cellulase and Xylanase Productions by Streptomyces thermocoprophilus Strain TC13W Using Oil Palm Empty Fruit Bunch and Tuna Condensate as Substrates 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Optimization of Cellulase and Xylanase Productions by Streptomyces thermocoprophilus TC13W Using Low Cost Pretreated Oil Palm Empty Fruit Bunch 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Purification, characterization of thermostable alkaline serine protease from Bacillus halodurans SE5 and its application on bio-bleaching of yellow cocoon 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Screening and isolation of thermostable alkaline keratinase producing bacteria from hot spring 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 การผลิตอาหารเสริมสุขภาพสัตว์จากยีสต์แดง (Sporidiobolus pararoseus) ในระดับอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตสัตว์ที่ยั่งยืน 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
9 ความปลอดภัยและประสิทธิภาพต้านก่อการกลายจากอะฟลาทอกซินบีหนึ่งของยีสต์แดง (Sporidiobolus pararoseus) ในหนูทดลอง 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
10 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากขนไก่โดยใช้เอนไซม์เคราติเนสทนร้อนจาก Bacillus halodurans SE5 และการนำไปใช้เป็นสับสเตรตในการผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดทนร้อน 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
11 การทำบริสุทธิ์และการศึกษาลักษณะของแอลคาไลน์เคราติเนสที่ทนอุณหภูมิสูงจาก Bacillus sp. SW-X ที่แยกได้จากน้ำพุร้อน และการนำไปใช้ในการผลิตไฮโดรไลเสทจากขนไก่เพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตพลาสติกชีวภาพ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
12 การทำบริสุทธิ์และศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ อัลคาไลโปรติเอสชนิดทนร้อนจาก Bacillus halodurans SE5 และการนำไปใช้ในการผลิตเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากโปรตีนกาวไหม 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
13 Mechanical properties improvement of thermoplastic corn starch and polyethylene-grafted-maleicanhydride blending by Na+ ions neutralization of carboxymethyl cellulose 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 Development of mathematical model for pyruvate decarboxylase deactivation kinetics by benzaldehyde with inorganic phosphate activation effect 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 Direct bioconversion of rice residue from canteen waste into lipids by new amylolytic oleaginous yeast Sporidiobolus pararoseus KX709872 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 An Integrated Process for Xylooligosaccharide and Bioethanol Production from Corncob 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 Bioconversion of biodiesel-derived crude glycerol into lipids and carotenoids by an oleaginous red yeast Sporidiobolus pararoseus KM281507 in an airlift bioreactor 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 Bioethanol production from cellulose-rich corncob residue using a thermotolerant yeast Candida glabrata KY618710 via the simultaneous saccharification and fermentation process 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 Enhancement of carotenoids and lipids production by oleaginous red yeast Sporidiobolus pararoseus KM281507 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 Characterization and mutation analysis of a halotolerant serine protease from a new isolate of Bacillus subtilis 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 Green and Chemical-Free Process of Enzymatic Xylooligosaccharide Production from Corncob: Enhancement of the Yields using a Strategy of Lignocellulosic Destructuration by Ultra-High Pressure Pretreatment 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
22 Optimization of fermentable sugar production from cellulose-rich corncob residue a waste from xylooligosacharides production process 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
23 Optimization production of thermostable alkaline-protease from Bacillus halodurans SE5 and its application on bioactive peptides production from sericin 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
24 Partial purification and comparison of precipitation techniques of pyruvate decarboxylase enzyme 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
25 Potential of Fermentable Sugar Production from Napier cv. Pakchong 1 Grass Residue as a Substrate to Produce Bioethanol 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
26 Purification, characterization, and molecular cloning of the xylanase from Streptomyces thermovulgaris TISTR1948 and its application to xylooligosaccharide production 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
27 Extracellular protease derived from lactic acid bacteria stimulates the fermentative lactic acid production from the by-products of rice as a biomass refinery function 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
28 การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของกลีเซอรอลดิบที่ได้จากการผลิตไบโอดีเซลให้เป็นสารลิพิดและแคโรทีนอยด์โดยใช้ยีสต์โอลิจีนัสและศักยภาพในการนำใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตไบโอดีเซล 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
29 Screening of Oleaginous Yeast for Lipid Production Using Rice Residue from Food Waste as a Carbon Source 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
30 ผลของข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและประสาทสัมผัสของปลาส้ม 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
31 การผลิตไบโอรีไฟเนอรี่จากวัสดุชีวภาพโดยเทคโนโลยีปลอดของเสีย 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
32 คลัสเตอร์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
33 Treatability of Cheese Whey for Single-Cell Protein Production in Non-Sterile Systems: Part I. Optimal Condition for Lactic Acid Fermentation Using a Micro-Aerobic Sequencing Batch Reactor (Micro-Aerobic SBR) with Immobilized Lactobacillus plantarum TISTR 2265 and Microbial Communities 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
34 Treatability of Cheese Whey for Single-Cell Protein Production in Non-Sterile Systems: Part II. the Application of Aerobic Sequencing Batch Reactor (Aerobic SBR) to Produce High Biomass of Dioszegia sp. TISTR 5792 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
35 ?-Carotene Production by Sporobolomyces pararoseus TISTR5213 Using Crude Glycerol as the Sole Carbon Source 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
36 Evaluation of cell disruption for partial isolation of intracellular pyruvate decarboxylase enzyme by silver nanoparticles method 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
37 Characterization of the native form and the carboxy-terminally truncated halotolerant form of -amylases from Bacillus subtilis strain FP-133 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
38 Eco-friendly processing in enzymatic xylooligosaccahride production from corncob: Influence of pretreatment with sonocatalytic-synergistic Fenton reaction and its antioxidant potentials 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
39 Production of Xylooligosaccharides from Corncob Using a Crude Thermostable Endo-xylanase from Streptomyces thermovulgaris TISTR1948 and Prebiotic Properties 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
40 กระบวนการผลิตไบโอเอทานอล บิวทานอล และสารเคมีมูลค่าสูงโดยไม่มีของเหลือทิ้ง 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
41 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสโดยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
42 Screening of 50 microbial strains for production of ethanol and (R)-phenylacetylcarbinol 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
43 Effect of Loog-pang sources on Job's tears sato production 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
44 Purification and characterization of lipase from newly isolated Burkholderia multivorans PSU-AH130 and its application for biodiesel production 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
45 Optimization of Carotenoids Production by Red Yeast Sporobolomyces pararoseus TISTR5213 Using Waste Glycerol as the Sole Carbon Source 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
46 Optimization of Exopolysaccharide Overproduction by Lactobacillus confusus in Solid State Fermentation under High Salinity Stress 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
47 Sugar Ester Synthesis by Thermostable Lipase from Streptomyces thermocarboxydus ME168 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
48 การผลิตแคโรทีนอยด์จากยีสต์โดยใช้กลีเซอรอลเหลือทิ้งที่ได้จากการผลิตไบโอดีเซลเป็นแหล่งคาร์บอน 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
49 การผลิตไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยใช้เอนไซม์ไซลาเนสที่ผลิตจากเชื้อ Streptomyces thermovulgaris 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
50 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากข้าวก่ำโดยใช้เอนไซม์จากมอลท์ข้าวโพด 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
51 Optimization of Cellulase-Free Xylanase Production by Thermophilic Streptomyces thermovulgaris TISTR1948 through Plackett-Burman and Response Surface Methodological Approaches 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
52 Nutritional requirements for methyl orange decolourisation by freely suspended cells and growing cells of Lactobacillus casei TISTR 1500 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
53 Carotenoids production from red yeasts using waste glycerol as a sole carbon source 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
54 Influence of food colorant and initial COD concentration on the efficiencies of micro-aerobic sequencing batch reactor (micro-aerobic SBR) for casein recovery under non-sterile condition by Lactobacillus casei TISTR 1500 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
55 การผลิตโพลิเมอร์ชีวภาพที่ขับออกนอกเซลล์ จากเชื้อ Burkholder multivorans PSU-AH130 และการประยุกต์ใช้ในการกำจัดโลหะหนักในนำเสียซีโอดี 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
56 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเม็ดสบู่ดำโดยใช้เอนไซม์ไลเปสตรึงรูป 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
57 Biocatalytic acylation of carbohydrates with fatty acids from palm fatty acid distillates 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
58 Isolation of Acaricidal Substances against Tropical Cattle Ticks from Sugar Apple Seeds 2534 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศิรินทร สุวรรณวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 ณัติฐพล ไข่แสงศรี นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 ประสงค์ ทุ่งเก้า อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 อโนชา สุขสมบูรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 สิริมา ชินสาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 สามารถ สายอุต อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ศนิ จิระสถิตย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 นิสานารถ กระแสร์ชล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ปิยะวรรณ์ บุญญานุพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-09 08:51:20

แก้ไขล่าสุดโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-15 17:04:23