นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทนงศักดิ์ ไชยาโส

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทนงศักดิ์ ไชยาโส
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Thanongsak CHAIYASO
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 0 5394 8262 08 7661 8639
  • อีเมล : thanongsak.c@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เรื่องที่สนใจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพทางการหมัก เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร เทคโนโลยีเอนไซม์ ระบบควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อโนชา สุขสมบูรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ปิยะวรรณ์ บุญญานุพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 อรอง จันทร์ประสาทสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 พิไลรัก อินธิปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 พัชรินทร์ ระวียัน รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 พนิดา รัตนปิติกรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ธันยพร ศิริโวหาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 หทัยทิพย์ ร้องคำ Dr. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 ภควรรษ ทองนวลจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-09 08:51:20

แก้ไขล่าสุดโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-15 17:04:23