นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. ธันยพร ศิริโวหาร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. ธันยพร ศิริโวหาร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Thanyaporn Siriwoharn
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 0 5394 8247
  • อีเมล : thanyaporn.s@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เรื่องที่สนใจ
Phytochemicals, natural antioxidants, natural colorants, fruits and vegetables
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การพัฒนากระบวนการผลิตคาร์บอกซีเมธิลเซลลูโลสจากฟางข้าวแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อขยายกำลังการผลิตเชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณสมบัติของเทอร์โมพลาสติกฟลาวร์จากปลายข้าวสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากหนอนนก (Tenebrio molitor) เพื่อประยุกต์ใช้ในเครื่องดื่มสำเร็จรูปโปรตีนสูง 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การพัฒนากระบวนการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมครกญี่ปุ่น (Takoyaki) แช่แข็ง 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การพัฒนาเส้นขนมจีนเสริมโปรตีนจากไข่ขาว 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 การเพิ่มสารสำคัญในโสมเกาหลี (Panax ginseng C.A. Meyer) โดยใช้วิธีออสโมซิสร่วมกับน้ำหมักเมี่ยง: การประยุกต์ในอาหาร 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากข้าวล้านนาสาหรับผู้มีความเสี่ยงเป็น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและโรคอ้วนลงพุง 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Protective effect of sweet basil extracts against vitamin C degradation in a model solution and in guava juice 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวล้านนา สำหรับผู้สูงวัยจากข้าวมีสีในพื้นที่ภาคเหนือ 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวล้านนาสำหรับผู้สูงวัยจากข้าวสีในพื้นที่ภาคเหนือ 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 ผลของวิธีการทำให้สุกต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ชีวภาพและสารต้านอนุมูลอิสระของดักแด้ไหมไทย 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 การส่งเสริมอภิปัญญาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (ระยะที่ 1): การประเมินอภิปัญญา 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 Strategies for Reducing Sodium in Instant Rice Porridge and its Influence on Sensory Acceptability 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากจมูกถั่วเหลืองโดยใช้เทคโนโลยีเอนไซม์ 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 การพัฒนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากจมูกถั่วเหลืองโดยใช้เทคโนโลยีเอนไซม์ 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 ผลของสารสกัดใบโหระพาต่อปริมาณของวิตามินซีในน้ำฝรั่งระหว่างการเก็บรักษา 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 Identification of Ellagic Acid in Blackberry Juice Sediment 2546 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 Influence of Cultivar, Maturity, and Sampling on Blackberry ( Rubus L. Hybrids) Anthocyanins, Polyphenolics, and Antioxidant Properties 2546 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศิรินทร สุวรรณวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 ณัติฐพล ไข่แสงศรี นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 ประสงค์ ทุ่งเก้า อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 อโนชา สุขสมบูรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 สิริมา ชินสาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 สามารถ สายอุต อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ศนิ จิระสถิตย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 นิสานารถ กระแสร์ชล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ปิยะวรรณ์ บุญญานุพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-09 08:51:20

แก้ไขล่าสุดโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-15 21:00:08