นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิมะไพศาล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิมะไพศาล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Piyawan Simapaisarn
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 0-539-48234
  • อีเมล : piyawan.simapaisan@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
เรื่องที่สนใจ
Product Development
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การผลิตแคโรทีนนอย์โดยวิธีการลดอุณหภูมิแบบลำดับส่วนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากน้ำมันปาล์มแดงและไขปาล์มที่ได้จากกระบวนการผลิต 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาขนมปังจากถั่วแระญี่ปุ่น 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 ผลของการใช้สารให้ความหวานและแป้งดัดแปรต่อคุณภาพของกาละแมระหว่างการเก็บรักษา 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 ผลิตภัณฑ์สแนคแมคคาเดเมียเคลือบโยเกิร์ต 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 กาละแมซึ่งคุณภาพเนื้อสัมผัสถูกรักษาไว้ด้วยสารให้ความหวานและแป้งดัดแปร 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 ข้าวปรุงรสแช่เยือกแข็งสำหรับผู้สูงอายุ: การเสริมโปรตีน และการพัฒนาเนื้อสัมผัสของเมล็ดข้าวโดยใช้เอนไซม์และเทคนิคอัลตราโซนิค 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 การพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด เข้าสู่ระบบการปฏิบัติการทางเกษตรที่ดีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การพัฒนาเนื้อสัมผัส และการปรุงรสข้าวพร้อมบริโภคสำหรบผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 Effect of microwave-assisted extraction on curcuminoid from turmeric and application in germinate-coated rice 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำสารสกัดจากแก่นฝางมายับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 การพัฒนาฟิล์มกักเก็บสารจากแป้งข้าวและการนำไปใช้เป็นตัวชี้วัดชนิดแถบสีแบบใหม่สำหรับตรวจวัดระดับการหืน 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 การผลิตโยเกิร์ตนมข้าวโพดผสมน้ำแครอทและน้ำเสาวรสชนิดผง 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 แป้งดัดแปรแบบครอสลิงสำหรับขนมไทยบรรจุกระป๋อง ทับทิมกรอบ 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณัติฐพล ไข่แสงศรี นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 สิริมา ชินสาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 สามารถ สายอุต อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 ศนิ จิระสถิตย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 นิสานารถ กระแสร์ชล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 อรอง จันทร์ประสาทสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 วิชมณี ยืนยงพุทธกาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ชิตาพัณณ์ ใบงิ้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 วชิระ จิระรัตนรังษี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-09 08:51:21

แก้ไขล่าสุดโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-15 21:10:06