นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิมะไพศาล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิมะไพศาล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Piyawan Simapaisarn
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 0-539-48234
  • อีเมล : piyawan.simapaisan@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
เรื่องที่สนใจ
Product Development
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สิริมา ชินสาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 สามารถ สายอุต อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ศนิ จิระสถิตย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 นิสานารถ กระแสร์ชล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 อรอง จันทร์ประสาทสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 วิชมณี ยืนยงพุทธกาล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ชิตาพัณณ์ ใบงิ้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 วชิระ จิระรัตนรังษี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ศศิธร ใบผ่อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-09 08:51:21

แก้ไขล่าสุดโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-15 21:10:06