นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ ระวียัน

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ ระวียัน
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Associate Professor Dr. PATCHARIN RAVIYAN
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-948252
  • อีเมล : patcharin.r@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เรื่องที่สนใจ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การผลิตแคโรทีนนอย์โดยวิธีการลดอุณหภูมิแบบลำดับส่วนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากน้ำมันปาล์มแดงและไขปาล์มที่ได้จากกระบวนการผลิต 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 Preliminary Study of Alkaline Pretreatment Effect on Carboxymethyl Flour (CMF) from Chiang Mai University (CMU) Purple Rice Properties 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Process Optimization and Properties of Crude Gelatin Extracted from Tannery Bovine Hide 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Concentration of eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA) of Asian catfish oil by urea complexation: Optimization of reaction conditions 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 การสร้างเครื่องต้นแบบระดับโรงงานเพื่อผลิตแคโรทีนอยด์เข้มข้นจากน้ำมัน ปาล์มดิบ 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การผลิตเจลาตินจากหนังโคเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเครื่องหนัง 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การผลิตน้ำมันปาล์มแดงผสมเพื่อสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาน้ำสลัดและมาการีน 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 Investigation and modeling of moisture sorption behaviour of rice starch/carboxymethyl chitosan blend films 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 การผลิตน้ำมันผสมเพื่อสุขภาพ และการประยุกต์ในการพัฒนาน้ำสลัดและมาการีน 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 การออกแบบเครื่องต้นแบบระดับโรงงานเพื่อผลิต แคโรทีนอยด์เข้มข้นจากน้ำมันปาล์มดิบและวิตามินอีเข้มข้นจากดิสทิลเลตกรดไขมันปาล์ม 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 การพัฒนาแถบชี้วัดเอทานอล 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 Physical properties of gelatin extracted from skin of Thai panga fish (Pangasius bocourti Sauvage) 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 Radical Scavenging Capacity and Antioxidant Activity of the Vitamin E Extracted from Palm Fatty Acid Distillate by Sequential Cooling Hexane 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 การเพิ่มความเข้มข้นของวิตามินอีที่สกัดจากดิสทิลเลทของน้ำมันปาล์ม 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 การพัฒนาและปรับปรุงสมบัติของโฟมแป้งโดยการผสมเส้นใยธรรมชาติเพื่อการใช้ทดแทนโฟมพลาสติก 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 Optimization of gelatin extraction from Thai fish panga (Pangasius bocourti Sauvage) skin 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 Proximate and fatty acid composition of the muscle and viscera of Asian catfish (Pangasius bocourti) 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 Characteristics and shelf-life of Corn Milk Yogurt 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 Effect of sodium caseinate and whey protein isolate fortification on the physical properties and microstructure of corn milk yogurt 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 Addition of gelatin enhanced gelation of corn–milk yogurt 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
22 การเพิ่มความเข้มข้นของ EPA และ DHA จากน้ำมันปลาเผาะโดยการตกผลึกกับยูเรีย 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 การเพิ่มมูลค่าข้าวเหนียวโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวหุงสุกเร็วเพื่อสุขภาพโดยกระบวนการทำแห้งแบบลมร้อนเปรียบเทียบกับการทำแห้งแบบแช่แข็ง 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 การลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตแคโรทีนอยด์จากน้ำมันปาล์มดิบ 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการปรับโครงสร้างการผลิตจังหวัดตาก 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
26 Ultrasonication for tomato pectinmethylesterase inactivation: Effect of cavitation intensity and temperature on inactivation 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
27 Physicochemical Properties of a Time?Temperature Indicator Based on Immobilization of Aspergillus oryzae??Amylase in Polyacrylamide Gel as Affected by Degree of Cross?linking Agent and Salt Content 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
28 Study of thermalsonication to inactivate pectinmethylesterase from orange juice 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
29 การสกัดวิตามินอีจาก Distillate ของน้ำมันปาล์มโดยใช้ตัวทำละลายที่อุณหภูมิต่ำ 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
30 คุณภาพของเนยแข็งรสสมุนไพรและการบำบัดน้ำเวย์เพื่อใช้ผลิตแซนแทนกัมและไบโอเซลลูโลส 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
31 Study of thermalsonication to inactivate pectinmethylesterase from tomato extract 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
32 Thermal Stability of ?-Amylase from Aspergillus oryzae Entrapped in Polyacrylamide Gel 2545 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
33 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเอนไซม์แลคโตเปอร์ออกซิเดสกับคุณภาพการเก็บรักษาน้ำนมดิบ 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
34 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลาให้แก่กลุ่มเกษตรกร 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
35 การสกัดแคโรทีนอยด์จากน้ำมันปาล์มดิบโดยใช้ตัวทำละลายที่อุณหภูมิต่ำเพื่อใช้เป็นสีผสมอาหาร 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
36 Properties of healthy oil formulated from red palm, rice bran and sesame oils 2016 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
37 Enrichment of vitamin E in palm fatty acid distillate using sequential-coolong urea fatty acid 2016 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
38 Modifying the properties of whey protein isolate edible film by incorporating palm oil and glycerol 2015 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศิรินทร สุวรรณวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 ณัติฐพล ไข่แสงศรี นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 ประสงค์ ทุ่งเก้า อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 อโนชา สุขสมบูรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 สิริมา ชินสาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 สามารถ สายอุต อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ศนิ จิระสถิตย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 นิสานารถ กระแสร์ชล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ปิยะวรรณ์ บุญญานุพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-09 08:51:22

แก้ไขล่าสุดโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-15 21:17:58