นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญา พูลลาภ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญา พูลลาภ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof.Dr. PICHAYA POONLARP
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 0 5394 8268 085-166-9556
  • อีเมล : pichaya.p@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาวิศวกรรมอาหาร
เรื่องที่สนใจ
วิศวกรรมอาหาร
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การสร้างห่วงโซ่คุณค่าให้แก่มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 โครงการผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรางจืดผสมสมุนไพรที่มีสรรพคุณและรสชาติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักอินทรีย์ของโครงการหลวง ปีงบประมาณ 2561 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 Extending the shelf life and qualities of baby cos lettuce using commercial precooling systems 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 การพัฒนาอินดิเคเตอร์บ่งชี้การเน่าเสียของผักสลัดตัดแต่งพร้อมบริโภคเพื่อใช้ติดตามความสดและความปลอดภัยในสายโซ่อุปทาน 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 การพัฒนาอินดิเคเตอร์บ่งชี้การเน่าเสียของผักสลัดตัดแต่งพร้อมบริโภคเพื่อใช้ติดตามความสดและความปลอดภัยในสายโซ่อุปาทาน 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการลดอุณหภูมิในการผลิตผักมูลนิธิโครงการหลวงตลอดสายโซ่อุปาทานเพื่อปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัย 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
8 Improving postharvest handling of the Royal Project vegetables 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Postharvest Losses and Handling Improvement of Organic Pak-Choi and Choy Sum 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Effects of Vacuum Cooling on Quality of Organic Pak Choi Grown and Harvested in Dry Season 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Research and development on postharvest management of the Royal Project flowers 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Drying of Mint and Basil Leaves for The Herbal Blended Beverage Development 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 ธุรกิจสมูทตี้ทรัคเพื่อปันกำไรให้กับสังคมผู้ด้อยโอกาส 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักอินทรีย์ของโครงการหลวง 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ดอกโครงการหลวง 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
16 ผลของการลดอุณหภมิแบบสุญญากาศและชนิดของบรรจุภัณฑ์ ู ต่อคุณภาพของสลัดผักกาดหอมตัดแต่งพร้อมบริโภค 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 ผลของการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศและการใช้บรรจุภัณฑ์ EMA ต่อความปลอดภัยของผักสลัดตัดแต่งพร้อมบริโภค 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
18 ผลของการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศและการใช้บรรจุภัณฑ์ EMA ต่าความปลอดภัยของผักสลัดตัดแต่งพร้อมบริโภค 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
19 สภาวะการทํางานที่เหมาะสมสําหรับการลดอุณหภูมิด้วยระบบสุญญากาศของผักเบบี้คอส ผักบรอกโคโลนี ผักกาดหอมโอ๊กลีฟ และผักกาดหอมใบแดง 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 ผลของดชันีเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์แอกทีฟต่อคุณภาพทางเคมีกายภาพของผลสตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 80 และพันธุ์ 329 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 ผลของบรรจุภัณฑ์สุญญากาศต่อคุณภาพของผลพลับพันธุ์ ‘Xichu’ ภายหลังการขจัดความฝาด 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
22 ผลของการทอดแบบสุญญากาศต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและคุณภาพทางโภชนาการของสับปะรดทอดกรอบ 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
23 ผลของการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศต่อคุณภาพของผักกาดฮ่องเต้อินทรีย์ปีที่ลูก และเก็บเกี่ยวในฤดูแล้ง 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
24 Application of Vacuum Cooling Technology and Active Packaging to Improve the Quality of Chinese Kale 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
25 APPROPRIATE POSTHARVEST MANAGEMENT TO REDUCE LOSSES OF VEGETABLES IN THE ROYAL PROJECT FOUNDATION 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
26 Changes of postharvest quality in passion fruit (Passiflora edulis Sims) under modified atmosphere packaging conditions 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
27 การยืดอายุการปักแจกันของดอกกุหลาบโดยการลดอุณหภูมิเฉียบพลันแบบสุญญากาศ 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
28 การศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลโครงการหลวง (ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์บนพื้นที่สูง) 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
29 ผลของสภาวะการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศต่อคุณภาพทางเคมีกายภาพและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเบบี้คอสหลังการเก็บเกี่ยวและการทำนายสภาวะที่เหมาะสมในการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม 2556 งานวิจัยที่กำลังทำ
30 ผลของการลดอุณภูมิระบบสุญญากาศ และบรรจุภัณฑ์แอคทีฟต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของเบบี้คอส บรอคโคโลนี ผักกาดหอมโอ๊คลีฟ และผักกาดหอมใบแดง 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
31 โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวสินค้าสำคัญของโครงการหลวง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวและระบบโลจิสติกส์สำคัญของโครงการหลวง) 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
32 การเพิ่มมูลค่าผลิตผลพืชผักและผลไม้เศรษฐกิจเพื่อพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
33 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวก่ำเพิ่มมูลค่าเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
34 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักแผ่นอบกรอบจากเศษผัก 2553 งานวิจัยที่กำลังทำ
35 การประยุกต์เทคโนโลยีการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศร่วมกับบรรจุภัณฑ์แอคทีฟเพื่อเพิ่มคุณภาพผักบนพื้นที่สูง 2553 งานวิจัยที่กำลังทำ
36 การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผักของโครงการหลวง 2553 งานวิจัยที่กำลังทำ
37 การเพิ่มมูลค่าผลิตผลพืชผักและผลไม้เศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ภายใต้ชุดโครงการวิจัย เรื่องการชี่ดินและการพัฒนาชนบทบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน 2553 งานวิจัยที่กำลังทำ
38 การวิจัยและพัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผักและสมุนไพรอินทรีย์เพื่อการส่งออก (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก ผลไม้ และสมุนไพร) 2552 งานวิจัยที่กำลังทำ
39 การประยุกต์เทคโนโลยีการลดอุณภูมิแบบสูญญากาศเพื่อการส่งออกพืชผักและสมุนไพรของโครงการหลวง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก ผลไม้ และสมุนไพร) 2552 งานวิจัยที่กำลังทำ
40 EFFECT OF VACUUM COOLING AND DIFFERENT STORAGE TEMPERATURES ON PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF BROCCOLI 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
41 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผักของโครงการหลวง 2552 งานวิจัยที่กำลังทำ
42 ผลของกรรมวิธีการอบแห้งต่อคุณสมบัติทางกายภาพเคมีของใบมะกรูดอบแห้ง 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
43 จลนพลศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพหลังการอบของใบโรสแมรี่ ดอกลาเวนเดอร์ และกลีบดอกกุหลาบ 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
44 ผลของการอบแห้งอาติโช๊คด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องอบแห้งลมร้อนแบบถาดและเครื่องอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศต่อปริมาณคลอโรฟิลล์และกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระ 2552 งานวิจัยที่กำลังทำ
45 ผลของการบรรจุแบบดัดแปลงสภาพบรรยากาศสมดุลต่ออายุการเก็บรักษาหน่อไม้หวานพันธุ์หม่าจูแปรรูปพร้อมบริโภค 2551 งานวิจัยที่กำลังทำ
46 โครงการศึกษาคุณภาพของพืชผักและสมุนไพรหลังการลดอุณหภูมิด้วยระบบสุญญากาศ 2551 งานวิจัยที่กำลังทำ
47 Effect of vacuum cooling on physico-chemical properties of holy basil (Ocimum sanctum Linn.) 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
48 EFFECT OF VACUUM COOLING OPERATION PARAMETERS ON COOLING TIME AND WEIGHT LOSS OF 'RED' HOLY BASIL 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
49 EFFECTS OF CHITOSAN COATING WITH CITRIC ACID AND POTASSIUM SORBATE ON POSTHARVEST DECAY AND BROWNING OF LONGAN FRUIT DURING COLD STORAGE 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
50 การวิจัยและพัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผักและสมุนไพรอินทรีย์เพื่อการส่งออก 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
51 การศึกษาการผลิตแก้วมังกรแช่อิ่มอบแห้ง 2550 งานวิจัยที่กำลังทำ
52 Comparative study of drying rosemary leaves, lavender flower and rose petal with solar, tray and vacuum microwave dryers 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
53 QUALITY PREDICTION OF 'SAI NAM PUNG' TANGERINE AFTER TRUCK TRANSPORTATION USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
54 การผลิตสารดูดซับอาทิลีนสำหรับยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้เพื่อประโยชน์เชิงพานิชย์ 2549 งานวิจัยที่กำลังทำ
55 การผลิตสารดูดซับเอทิลีนสำหรับยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้เพื่อผลประโยชนในเชิงพาณิชย์ 2549 งานวิจัยที่กำลังทำ
56 การอบแห้งลาเวนเดอร์และโรสแมรี่ด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 2549 งานวิจัยที่กำลังทำ
57 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลดอุณหภูมิและคุณภาพของผลสดสตรอเบอรี่ โครงการย่อยที่ 1 หาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลดอุณหภูมิแบบผ่านอากาศเย็น 2549 งานวิจัยที่กำลังทำ
58 ปัจจัยที่มีผลต่อการลดอุณหภูมิและคุณภาพของผลสตรอเบอรี่ 2547 งานวิจัยที่กำลังทำ
59 การผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 พร้อมบริโภคบรรจุซองรีทอร์ทเพาซ์ในเชิงพาณิชย์ 2547 งานวิจัยที่กำลังทำ
60 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งสมุนไพรโดยใช้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (ปีที่2) 2547 งานวิจัยที่กำลังทำ
61 Prediction of Tangerine Yield Using Artificial Neural Network (ANN) 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
62 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลาให้แก่กลุ่มเกษตรกร 2546 งานวิจัยที่กำลังทำ
63 การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับพืชสมุนไพร(โครงการย่อยที่ 1 : รหัส 3055-3437) 2546 งานวิจัยที่กำลังทำ
64 โครงการย่อยที่ 2 : ปัจจัยที่มีผลต่อการลดอุณหภูมิของคุณภาพผักโครงการหลวง (ต่อเนื่องปีที่ 2) 2546 งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุเมธ ท่านเจริญ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 สุภเวท มานิยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 อรอง จันทร์ประสาทสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 รัตนา ม่วงรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ยงยุทธ เฉลิมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 สุรินทราพร ชั่งไชย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8 คงเดช พะสีนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ธันวมาส กาศสนุก อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-09 08:51:22

แก้ไขล่าสุดโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-15 21:18:56