นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญา พูลลาภ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญา พูลลาภ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof.Dr. PICHAYA POONLARP
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 0 5394 8268 085-166-9556
  • อีเมล : pichaya.p@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาวิศวกรรมอาหาร
เรื่องที่สนใจ
วิศวกรรมอาหาร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อรอง จันทร์ประสาทสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 รัตนา ม่วงรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ยงยุทธ เฉลิมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 สุรินทราพร ชั่งไชย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 คงเดช พะสีนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ธันวมาส กาศสนุก อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 พัชราภรณ์ อินริราย Miss มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-09 08:51:22

แก้ไขล่าสุดโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-15 21:18:56