นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิไลรัก อินธิปัญญา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิไลรัก อินธิปัญญา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Pilairuk Intipunya
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 0 5394 8246 08 9561 3596
  • อีเมล : pilairuk.intipunya@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เรื่องที่สนใจ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Active wrapping paper against mango anthracnose fungi and its releasing profiles 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Design and testing of magnetic field apparatus for improving flow properties of longan honey (Dimocarpus longan luor) 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Characterization of Xanthone in OSA-Black Glutinous Rice Flour Microcapsules by FTIR and XRD Methods 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Improvement of rheological and physicochemical properties of longan honey by non?thermal magnetic technique 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Melting of crystallized sunflower honey by high power ultrasonic method 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Correlation Between Browning Index andBrowning Parameters During the Senesenceof Longan Peel 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Effects of High Power Ultrasonic Pretreatment on Physicochemical Quality and Enzymatic Activities of Dried Longan 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Development and Evaluation of a Screening Test Kit for Detection of Tetracycline Group Residues in Honey 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 A study of sorption isotherm and quality changes during storage of powdered longan cube 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Chemical deterioration and physical instability of food powders 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 A modified cyclone stickiness test for characterizing food powders 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Development of a novel phase transition measurement device for solid food materials: Thermal mechanical compression test (TMCT) 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 Effects of crystallization and processing on sensory and physicochemical qualities of Thai sunflower honey 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 Instrumentation and testing of a thermal mechanical compression test for glass–rubber transition analysis of food powders 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 Applications of the Cyclone Stickiness Test for Characterization of Stickiness in Food Powders 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 Applications of Thermal Mechanical Compression Tests in Food Powder Analysis 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 Measurement of Glass–Rubber Transition Temperature of Skim Milk Powder by Static Mechanical Test 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 Comparative study on drying of osmotic treated carrot slices 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 Stickiness measurement techniques for food powders: a review 2546 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วสันต์ ภาคลักษณ์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 คงศักดิ์ บุญยะประณัย นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 กนกวรรณ กุลประชากานต์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ไตรภพ พาหอม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6 สุพัฒน์ พงษ์ไทย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 สุคันธา โอศิริพันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 สิรภัทร แต่สุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 Tri Indrarini Wirjantoro อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 สมชาย จอมดวง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-09 08:51:22

แก้ไขล่าสุดโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-15 21:23:28