นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. PATTAVARA PATHOMRUNGSIYONGGUL
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 0 5394 8241
  • อีเมล : pattavara.p@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาวิศวกรรมอาหาร
เรื่องที่สนใจ
วิศวกรรมอาหาร
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Fortification of Rice Grain with Gac Aril (Momordica Conchinchinensis) Using Vacuum Impregnation Technique 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Viscoelastic behavior and physico-chemical characteristics of heated swai-fish (Pangasius hypophthalmus) based emulsion containing fermented soybeans 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Color, Capsaicin and Volatile Components of Baked Thai Green Chili (Capsicum annuum Linn. var. Jak Ka Pat) 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Effects of calcium-chelating agents and pasteurisation on certain properties of calcium-fortified soy milk 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Effect of calcium carbonate, calcium citrate, tricalcium phosphate, calcium gluconate and calcium lactate on some physicochemical properties of soymilk 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อรอง จันทร์ประสาทสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 รัตนา ม่วงรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ยงยุทธ เฉลิมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 พิชญา พูลลาภ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 สุรินทราพร ชั่งไชย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 คงเดช พะสีนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ธันวมาส กาศสนุก อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 พัชราภรณ์ อินริราย อาจารน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-09 08:51:22

แก้ไขล่าสุดโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-15 21:24:29