นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ เฉลิมชาติ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ เฉลิมชาติ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. YONGYUTHA CHALERMCHATI
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 0 5394 8295
  • อีเมล : yongyut.c@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาวิศวกรรมอาหาร
เรื่องที่สนใจ
วิศวกรรมอาหาร
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Drying kinetics, colour change and menthol content in American peppermint dried by microwave vacuum dryer 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 DRYING KINETICS AND QUALITY OF INSTANT LIME POWDER PROCESSED BY FOAM-MAT DRYING 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Water adsorption isotherms and thermodynamic analysis of Thai style marinated dried fish (Pla Sawan) 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 จลนศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพหลังการอบของใบโรสแมรี่ ดอกลาเวนเดอร์ และกลีบดอกกุหลาบ 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 A Thick-film Sensor as a Novel Device for Determination of Polyphenols and Their Antioxidant Capacity in White Wine 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Electropermeabilization of apple tissue: Effect of cell size, cell size distribution and cell orientation 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 สมบัติทางกายภาพและปริมาณสาร 2-Acetyl-1-Pyrroline ของข้าวเคลือบสารหอมและทำแห้งด้วยฟลูอิดไดเซชัน 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Effect of temperature on mass diffusivities in dragon fruit (Hylocereus undatus) 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 ผลของกระบวนการทำแห้งด้วยเครื่องอบแห้ง fluidized bed ต่อสมบัติทางกายภาพของข้าวเคลือบสารให้ความหอม 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 การถ่ายเทมวลในเนื้อแก้วมังกร(Hylocereus undatus) ด้วยวิธีออสโมติกดีไฮเดรชัน 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อรอง จันทร์ประสาทสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 รัตนา ม่วงรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 พิชญา พูลลาภ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 สุรินทราพร ชั่งไชย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 คงเดช พะสีนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ธันวมาส กาศสนุก อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 พัชราภรณ์ อินริราย อาจารน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-09 08:51:23

แก้ไขล่าสุดโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-15 21:25:06