นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนา ม่วงรัตน์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนา ม่วงรัตน์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. RATTANA MUANGRAT
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-948294
  • อีเมล : rattana.m@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาวิศวกรรมอาหาร
เรื่องที่สนใจ
วิศวกรรมอาหาร
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Effect of different solvents on subcritical solvent extraction of oil from Assam tea seeds (Camellia sinensis var. assamica): Optimization of oil extraction and physicochemical analysis 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 การสกัดสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดจากเปลือกกล้วยหอมทองโดยใช้เทคนิคการสกัดด้วยตัวทำละลายที่สภาวะต่ำกว่าจุดวิกฤติ 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 ผลของสภาวะต่างๆในการสกัดแบบอัลตราโซนิคต่อปริมาณแอนโธไซยานินทั้งหมดของข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 ปัจจัยที่มีผลต่อการสกัดสารแอนโธไซยานินจากข้าวโพดสีม่วง 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 การศึกษาปริมาณแอนโธไซยานินในน้ำต้มข้าวโพดสีม่วงและการประยุกต์ใช้ในการผลิตผงสี 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 utilization of food wastes for hydrogen production under hydrothermal gasification 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Reactions of different food classes during subcritical water gasification for hydrogen gas production 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อรอง จันทร์ประสาทสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ยงยุทธ เฉลิมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 พิชญา พูลลาภ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 สุรินทราพร ชั่งไชย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 คงเดช พะสีนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ธันวมาส กาศสนุก อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 พัชราภรณ์ อินริราย อาจารน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-09 08:51:23

แก้ไขล่าสุดโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-15 21:25:52