นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. สุปราณี แก้วภิรมย์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. สุปราณี แก้วภิรมย์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc. Prof. Dr. SUPRANEE KAEWPIROM
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีโพลิเมอร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Processing, properties, and biodegradation of cassava-starch cushion foam: Effects of kaolin content 2563 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Effects of beeswax on properties and biodegradation of baked corn starch foam 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Enhanced electrostatic dissipative properties of chitosan/gelatin composite films filled with reduced graphene oxide 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Effect of concentrated natural rubber latex on the properties and degradation behavior of cotton-fiber-reinforced cassava starch biofoam 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Improvement in physical and electrical properties of poly(vinyl alcohol) hydrogel conductive polymer composites 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Preparation and properties of pineapple leaf fiber reinforced poly(lactic acid) green composites 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Investigations on electrostatic dissipative materials derived from Poly(vinyl alcohol)/ferrofluid composites 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Curing behavior and cured film performance of easy-to-clean UV-curable coatings based on hybrid urethane acrylate oligomers 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Curing behavior of a UV-curable coating based on urethane acrylate oligomer: The influence of reactive monomers 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Potassium Release Kinetics and Water Retention of Controlled-Release Fertilizers Based on Chitosan Hydrogels 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พนิตา สุมานะตระกูล มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 จารุพักตร์ เทพแก้ว นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 ปิยะพร ณ หนองคาย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ปิยนันท์ บุญพยัคฆ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 ศักดินันท์ นันตัง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 พัชรี อินธนู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 มนัส ใจมะสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/08/2540 ปัจจุบัน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-14 05:20:04

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-22 13:47:10