นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. สุบัณฑิต นิ่มรัตน์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc. Prof. Dr. SUBUNTITH NIMRAT
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering)
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ (Medical Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 In vitro inoculation of Aeromonas hydrophila and Pseudomonas fluorescens in cryopreserved silver barb (Barbodes gonionotus) milt: Effect on fertilization capacity and transmission potential to embryos 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาสวาย, Pangasianodon hypophthalmus ด้วยวิธีแช่งแข็งอย่างง่าย 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 การพัฒนาวิธีการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาสวายแช่แข็งด้วยน้ำแข็งแห้ง 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 คุณลักษณะและคุณภาพบางประการของน้ำดื่มบรรจุขวดชนิดพลาสติกใสที่หมดอายุแล้ว 5 ปี 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 ผลของแบคทีเรียโพรไบโอติกผสมในรูปทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งและรูปแบบ ไมโครแคปซูลต่ออัตราส่วนของ Bacillus ต่อปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรป ทั้งหมดใน Hepatopancreas-Intestine ของกุ้งขาวแวนนาไมและในน้ำที่ใช้เพาะเลี้ยง 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 ผลของสารสกัดสมุนไพรต่อการเก็บรักษาถุงน้ำเชื้อกุ้งแชบ๊วยและการยับยั้งแบคทีเรียในถุงน้ำเชื้อกุ้งแชบ๊วยที่เก็บรักษาแบบแช่แข็งในกล่องโฟม 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 ผลของแหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนต่อการผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากแบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ์ SE1 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Influence of Aeromonas hydrophila and Pseudomonas fluorescens on motility, viability and morphometry of cryostored silver barb (Barbodes gonionotus) sperm 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 การลดปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม Vibrio ในน้ำเสียจากนากุ้งด้วยต้นกระจับ งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 มัณฑนา แจ่มกลาง อาจารย์ประจำสาขาวิชาปรีคลินิก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4 จิรายุส เอื้อนรเศรษฐ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 บัวสาย เพชรสุริยวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7 อนุตตรา อุดมประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 สุนทรต์ ชูลักษณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 วรนพ สุขภารังษี อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 แวววลี โชคแสวงการ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
10/02/2534 ปัจจุบัน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-14 05:20:05

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-08-01 09:36:48