นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. กล่าวขวัญ ศรีสุข

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. กล่าวขวัญ ศรีสุข
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc. Prof. Dr. KLAOKWAN SRISOOK
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิทยาการสมุนไพร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สมชาติ แม่นปืน อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 พรพรรณ อร่ามแสงเทียนชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 วิสาตรี คงเจริญสุนทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 ผาณตา เอี้ยวซิโป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ทินกร บั้งเงิน นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6 ระชา เดชชาญชัยวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 พิทักษ์ สูตรอนันต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ทรงกลด สารภูษิต อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 เอกรัฐ ศรีสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 จิตติมา เจริญพานิช อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
22/04/2539 ปัจจุบัน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-14 05:40:34

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-22 13:09:01