นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. กล่าวขวัญ ศรีสุข

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. กล่าวขวัญ ศรีสุข
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc. Prof. Dr. KLAOKWAN SRISOOK
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิทยาการสมุนไพร
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Anti-inflammatory effect of trans-4-methoxycinnamaldehyde from Etlingera pavieana in LPS-stimulated macrophages mediated through inactivation of NF-kB and JNK/c-Jun signaling pathways and in rat models of acute inflammation 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Etlingera pavieana extract attenuates TNF-? induced vascular adhesion molecule expression in human endothelial cells through NF-?B and Akt/JNK pathways 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Involvement of p38 MAPK and ATF-2 signaling pathway in anti-inflammatory effect of a novel compound bis[(5-methyl)2-furyl](4-nitrophenyl)methane on lipopolysaccharide-stimulated macrophages 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Anti-inflammatory effect of Etlingera pavieana (Pierre ex Gagnep.) R.M.Sm. rhizomal extract and its phenolic compounds in lipopolysaccharide-stimulated macrophages 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Bioassay-guided isolation and mechanistic action of anti-inflammatory agents from Clerodendrum inerme leaves 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Molecular mechanism of anti-inflammatory activity of Pluchea indica leaves in macrophages RAW 264.7 and its action in animal models of inflammation 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Anti-inflammatory effect of ethyl acetate extract from Cissus quadrangularis Linn may be involved with induction of heme oxygenase-1 and suppression of NF-kappa B activation 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 4-methoxycinnamyl p-coumarate isolated from Etlingera pavieana rhizomes inhibits inflammatory response via suppression of NF-kappa B, Akt and AP-1 signaling in LPS-stimulated RAW 264.7 macrophages 2019 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Etlingera pavieana rhizome extract decreases oxidative stress and activates eNOS activity via stimulation of Akt phosphorylation in human endothelial cells งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อมรรัตน์ กนกรุ่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 กรกันยา ประทุมยศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 สุมาลี อมรเวชสิริกุล นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 อนันต์ อธิพรชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 อนุตตรา อุดมประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 สุนทรต์ ชูลักษณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ณิษา สิรนนท์ธนา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 สมชาติ แม่นปืน อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 แวววลี โชคแสวงการ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
22/04/2539 ปัจจุบัน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-14 05:40:34

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-22 13:09:01