นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. กล่าวขวัญ ศรีสุข

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. กล่าวขวัญ ศรีสุข
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc. Prof. Dr. KLAOKWAN SRISOOK
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิทยาการสมุนไพร
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Anti-inflammatory effect of trans-4-methoxycinnamaldehyde from Etlingera pavieana in LPS-stimulated macrophages mediated through inactivation of NF-kB and JNK/c-Jun signaling pathways and in rat models of acute inflammation 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Involvement of p38 MAPK and ATF-2 signaling pathway in anti-inflammatory effect of a novel compound bis[(5-methyl)2-furyl](4-nitrophenyl)methane on lipopolysaccharide-stimulated macrophages 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 - งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุมาลี อมรเวชสิริกุล นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 อนันต์ อธิพรชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 อนุตตรา อุดมประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 สุนทรต์ ชูลักษณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ณิษา สิรนนท์ธนา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 สมชาติ แม่นปืน อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 แวววลี โชคแสวงการ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 พรพรรณ อร่ามแสงเทียนชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ชัชวิน เพชรเลิศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
22/04/2539 ปัจจุบัน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-14 05:40:34

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-22 13:09:01