นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. จิตติมา เจริญพานิช

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. จิตติมา เจริญพานิช
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc. Prof. Dr. JITTIMA CHAROENPANICH
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Kinetics of nitrification and acrylamide biodegradation by Enterobacter aerogenes and mixed culture bacteria in sequencing batch reactor wastewater treatment systems 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Removal of Cr(VI) from synthetic wastewater by adsorption onto coffee ground and mixed waste tea 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Purification and characterization of a harsh conditions-resistant protease from a new strain of Staphylococcus saprophyticus 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 A novel broad-temperature active and solvent stable esterase from a newly isolated Bacillus aerophilus 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 A novel metal-tolerant, solvent and surfactant stable protease from a new strain of Bacillus megaterium 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Isolation and characterization of a broad pH- and temperature-active, solvent and surfactant stable protease from a new strain of Bacillus subtilis 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Immobilization of a thermophilic solvent-stable lipase from Acinetobacter baylyi and its potential for use in biodiesel production 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Determination of acrylamide in Thai-conventional snacks from Nong Mon market, Chonburi using GC-MS technique 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Isolation and characterization of Kluyvera georgiana strain with the potential for acrylamide biodegradation 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Biodegradation of acrylamide by Enterobacter aerogenes isolated from wastewater in Thailand 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Production of a thermostable lipase by Aeromonas sp EBB-1 isolated from marine sludge in Angsila, Thailand 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Isolation and Characterization of a Novel Thermophilic-Organic Solvent Stable Lipase From Acinetobacter baylyi 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วิภาวรรณ เสียงดัง นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 วรรณภา กสิฤกษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ศรีภาพรรณ ธาระนารถ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 จันทราทิพย์ โจมฤทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 ชุติมา แก้วพิบูลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
6 อมรรัตน์ กนกรุ่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 กรกันยา ประทุมยศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 สุมาลี อมรเวชสิริกุล นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9 ศาสตราวุธ ตุลาผล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29/05/2545 ปัจจุบัน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-14 05:40:34

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-22 13:14:51