นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc. Prof. Dr. VERAPONG VUTHIPHANDCHAI
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรประมง
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Effect of antibiotic supplementation on the quality of cryopreserved fish sperm of silver barb (Barbodes gonionotus): Sperm motility and viability, bacterial quality and fertilization 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Semen collection methods affect the bacterial composition of post-thawed semen of silver barb (Barbodes gonionotus) 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Development of cryopreservation methods for silver barb (Barbodes gonionotus, Bleeker) spermatozoa by manipulation of cooling rates in dry shipper 2019 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วรินพร กลั่นกลิ่น อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 นันทพร สุทธิ อาจารย์ประจำภาควิชาประมง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 อมรรัตน์ กนกรุ่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 สุรพล ฉลาดคิด นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ปรารถนา ควรดี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ศิรประภา ฟ้ากระจ่าง นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ชนะ เทศคง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ขวัญเรือน ศรีนุ้ย นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 จารุนันท์ ประทุมยศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 วิไลวรรณ พวงสันเทียะ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
27/01/2530 ปัจจุบัน ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-14 05:40:36

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-22 13:40:02