นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. การะเกด เทศศรี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. การะเกด เทศศรี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. KARAKED TEDSREE
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อนินทรีย์เคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีเชิงฟิสิกส์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมนาโน (Nano-Engineering)
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อรรถพล เชยศุภเกตุ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ธนัสถา รัตนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 นรวิชญ์ ไกรนรา อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ชุลีพร พุฒนวล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 อดิศร บูรณวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 สุชญา ผ่องใส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 จอมใจ สุกใส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
18/04/2538 ปัจจุบัน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-15 04:28:45

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-22 13:11:55