นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. การะเกด เทศศรี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. การะเกด เทศศรี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. KARAKED TEDSREE
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อนินทรีย์เคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีเชิงฟิสิกส์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมนาโน (Nano-Engineering)
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 The study of activity and selectivity of calcium oxide nanocatalyst for transesterification of high free fatty acid crude palm oil 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Ag modified Fe3O4@TiO2 magnetic core-shell nanocomposites for photocatalytic degradation of methylene blue 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กริสเตียน ฟ. กวาฆารโด เยเบเนส Researcher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 สุมาลี อมรเวชสิริกุล นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 วรรณภา บุญวานิช อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 ภูมิพัฒน์ ภาชนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ณัฐวิศิษฏ์ ยะสารวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ธีรนันท์ นงค์นวล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 อรรถพล เชยศุภเกตุ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ธนัสถา รัตนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
17/04/2538 ปัจจุบัน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-15 04:28:45

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-08-01 09:34:39