นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. การะเกด เทศศรี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. การะเกด เทศศรี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. KARAKED TEDSREE
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อนินทรีย์เคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีเชิงฟิสิกส์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมนาโน (Nano-Engineering)
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุรสิงห์ ไชยคุณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 กุลภา ชนะวรรโณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 เสาวณีย์ สิงห์สโรทัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4 จักรีสิทธิ์ จินดาวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 สุรินทร์ สายปัญญา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 วิมล นาคสาทา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 นรินทร์ ลาวัลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ชำนาญ ราญฎร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ศันศนีย์ ศรีจันทร์ อาจารย์ (Lecturer) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10 สุภาพ สุภาพ ตาเมือง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-15 04:28:45

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-15 16:39:19