นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. เอกรัฐ ศรีสุข

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. เอกรัฐ ศรีสุข
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. EKARUTH SRISOOK
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อินทรีย์เคมี
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิทยาการสมุนไพร
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วิสาตรี คงเจริญสุนทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 อุทัยวรรณ ศิริอ่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 รุ่งนภา แซ่เอ็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 จเร จรัสจรูญพงศ์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 จงกลณี จงอร่ามเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ทรงกลด สารภูษิต อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 กล่าวขวัญ ศรีสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 วารี เนื่องจำนงค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ชาครีย์ วัฒนศิริ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10 จุฑาทิพย์ ชูช่วย นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
04/11/2539 ปัจจุบัน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-15 04:28:45

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-22 13:52:01