นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ. สุดสายชล หอมทอง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ. สุดสายชล หอมทอง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. SUDSAICHON HOMTHONG
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ (Medical Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อุมาพร ทาไธสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 อภิรดี ปิลันธนภาคย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 สุดารัตน์ สวนจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 อนุเทพ ภาสุระ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 อุทัยวรรณ อุทัยพัฒน์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 นงคราญ ลำจวน นักวิจัย ชำนาญการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ดวงนภา กันธมาลา นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ธารารัตน์ ชือตอฟ อาจารย์ประจำสาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
04/05/2541 ปัจจุบัน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-15 04:28:46

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-22 13:45:27