นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ. สุดสายชล หอมทอง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ. สุดสายชล หอมทอง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. SUDSAICHON HOMTHONG
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ (Medical Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อนุเทพ ภาสุระ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 อุทัยวรรณ อุทัยพัฒน์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 นงคราญ ลำจวน นักวิจัย ชำนาญการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ดวงนภา กันธมาลา นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ธารารัตน์ ชือตอฟ อาจารย์ประจำสาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ธนัญชนก ไชยรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 ณัฐสุดา อินสอน นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 จินตนา ว่องวิกย์การ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-15 04:28:46

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-17 11:00:22