นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. อนุเทพ ภาสุระ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. อนุเทพ ภาสุระ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. ANUTHEP PASURA
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาโรคพืช
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุดสายชล หอมทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 พัชรินทร์ ครุฑเมือง ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ธารารัตน์ ชือตอฟ อาจารย์ประจำสาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ธนัญชนก ไชยรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 เยาวลักษณ์ จันทร์บาง หัวหน้าศูนย์ วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 จินตนา ว่องวิกย์การ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 กฤตปภัช ตันติอมรกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 ธัชพล เมธารัชกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-15 04:28:46

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-17 12:40:53