นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. อนุเทพ ภาสุระ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. อนุเทพ ภาสุระ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. ANUTHEP PASURA
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • อีเมล : anuthep@buu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาโรคพืช
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology)
สาขาจุลชีววิทยา สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อภิรดี ปิลันธนภาคย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 สุดารัตน์ สวนจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 สุดสายชล หอมทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 พัชรินทร์ ครุฑเมือง ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ธารารัตน์ ชือตอฟ อาจารย์ประจำสาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ธนัญชนก ไชยรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 เยาวลักษณ์ จันทร์บาง หัวหน้าศูนย์ วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 จินตนา ว่องวิกย์การ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/02/2537 ปัจจุบัน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-15 04:28:46

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-22 13:48:56