นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. จตุภัทร เมฆพายัพ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. จตุภัทร เมฆพายัพ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. JATUPAT MEKPARYUP
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านสถิติ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กิดาการ สายธนู รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 จันทวรรณ น้อยศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
3 ชนัดดา สมจิตต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 เขมวดี ปรีดาลิขิต อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 องอาจ พรมประไพ อาจารยย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6 สิรีพร สังข์ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
7 ยุพร ริมชลการ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8 ฐิติเดช ตุลารักษ์ วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
9 ภาณุ ยิ้มเมือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10 มนชยา เจียงประดิษฐ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-15 16:35:48

แก้ไขล่าสุดโดย : -