นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. จตุภัทร เมฆพายัพ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. จตุภัทร เมฆพายัพ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. JATUPAT MEKPARYUP
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านสถิติ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การประมาณผลผลิตอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยด้วยตัวแบบ MLR 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 การประยุกต์การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติสำหรับการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาณการจับสัตว์น้ำเค็มในอ่าวไทย 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Application of neural network scheme using PCR to predict PM10 concentration at the east of Thailand 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Ascertainment of rice yield in the northern Thailand with CUSUM control chart 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Assessment of air quality in the eastern industrial areas of Thailand basing On O3 and PM10 concentrations with DA model 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Classification of air quality in the urban eastern areas of Thailand related to O3 and PM10 concentration with neural network technique 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Development of neural network models for forecasting rice yield in the northern Thailand 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Examining municipal solid waste amount of municipalities of Thailand with cusum chart 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Forecasting sugar cane yield in the northeast of Thailand With MLP models 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Overview of municipal solid waste amount in Thailand with CUSUM chart 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Using CUSUM control chart to detect change of shrimp and prawn catch in Thailand 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Assessment and prediction of daily average solar radiation In Chonburi with Neural Network Model งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อัญมณี กุมมาระกะ อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 สาลินี ธำรงเลาหะพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 วีรินท์รดา วงค์รินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ฤทัยชนก กาศเกษม อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ภวัต ภักดิ์ศรานุวัต อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 พิมพ์วรัชญ์ นันทพฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 นวพร นาคหฤทัย อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ดลภาค พรนพรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 กุณฑลี ไชยสี อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 กมลรัตน์ สุภาวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
31/05/2550 ปัจจุบัน ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-15 16:35:48

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-08-01 09:34:24