นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. จตุภัทร เมฆพายัพ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. จตุภัทร เมฆพายัพ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. JATUPAT MEKPARYUP
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านสถิติ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 บำรุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 จุฑาพร เนียมวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 อังคณา บุญดิเรก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 กิดาการ สายธนู รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 จันทวรรณ น้อยศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 ชนัดดา สมจิตต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 เขมวดี ปรีดาลิขิต อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 องอาจ พรมประไพ อาจารยย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/06/2550 ปัจจุบัน ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-15 16:35:48

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-22 13:13:43