นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ทศพล มูลมณี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ทศพล มูลมณี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assistant Professor Dr. Tossapol Moonmanee
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตร์จารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 0-5394-4069 ถึง 74 ต่อ 129
  • อีเมล : tossapol.m@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์
เรื่องที่สนใจ
สรีรวิทยาทางการสืบพันธุ์ เอ็นโดไครน์วิทยา การเหนี่ยวนำการเป็นสัดและการตกไข่
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สมรัฐ ทวีเดช สัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 กรวรรณ ศรีงาม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ศุภมิตร เมฆฉาย รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 วรรณพร ทะพิงค์แก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 มินตรา ศีลอุดม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 เกศินี เกตุพยัคฆ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 Hien Van Doan ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 วัชรพงศ์ นรพัลลภ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : รัตติกาล อยู่สุภาพ 2562-05-15 21:28:16

แก้ไขล่าสุดโดย : -