นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว ศศิธร มุกประดับ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว ศศิธร มุกประดับ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Miss ศศิธร มุกประดับ
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางและคุณลักษณะการเรียนรู้แบบชี้นำตนเองของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 (ระยะ 3) 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางและคุณลักษณะการเรียนรู้แบบชี้นำตนเองของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ระยะที่ 2) 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางและคุณลักษณะการเรียนรู้แบบชี้นำตนเองของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชลธิลา ราบุรี อาจารย์ประจำคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 จตุพร จำรองเพ็ง ประจำภาควิชาการพยาบาลชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 ดุญณภัตน์ ขาวหิต อาจารย์ประจำภาควิชาพยาบาลชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 จุฑามาศ คชโคตร อาจารย์ประจำภาควิชาพยาบาลชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 นภมณ พุ่มโสภา อาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6 ปิยธิดา จุลละปีย อาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7 ประภัสสร ธรรมเมธา อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 รอฮานิ เจะอาแซ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 นาตญา พแดนนอก อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10 มัลลิกา มาตระกูล อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
28/05/2557 ปัจจุบัน ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2557 ปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สร้างโดย : Angkana Madtatawee 2562-05-16 10:00:52

แก้ไขล่าสุดโดย : Angkana Madtatawee 2562-05-16 10:01:23