นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. พิทักษ์ สูตรอนันต์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. พิทักษ์ สูตรอนันต์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. PITAK SOOTANAN
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Prediction of biochemical mechanism of anti-inflammation explained from two marine-derived bioactive compounds 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Pathway activity inferences with negatively correlated features for pancreatic cancer classification 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 ปานวาด ศิลปวัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 เจนจิรา ทิพย์ชะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 ทิพปภา พิสิษฐ์กุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 พัชรี กองภาค มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 อนุสรา พงค์จันตา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 อรวรรณ วนะชีวิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 อรุณรัศมี แสงศิลา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9 ครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10 เทพพร โลมารักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
28/05/2543 ปัจจุบัน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-17 02:58:03

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-08-01 09:33:45