นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. พิทักษ์ สูตรอนันต์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. พิทักษ์ สูตรอนันต์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. PITAK SOOTANAN
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณิษา สิรนนท์ธนา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ศราวุธ เจะโส๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 สมชาติ แม่นปืน อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 พรพรรณ อร่ามแสงเทียนชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 สุทิน กิ่งทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 วิสาตรี คงเจริญสุนทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ดวงตา จุลศิริกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ชูตา บุญภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ผาณตา เอี้ยวซิโป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 อุมาพร ทาไธสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29/05/2543 ปัจจุบัน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-17 02:58:03

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-22 13:34:00