นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ. พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ. พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. PONGRAT DUMRANGROJWATTANA
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางอนุกรมวิธานสัตว์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 รายงานแรกของกุ้งเต้น Floresorchestia seringat Lowry & Springthrope, 2015 (Amphipoda: Talitridae) บริเวณเกาะบุโหลนเล จังหวัดสตูลและคีย์จำแนกชนิดของกุ้งเต้นสกุล Floresorchestia Bousfield, 1984 ในประเทศไทย 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 - งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 รายงานครั้งแรกของหอยทากจิ๋วสกุล Acmella (Gastropoda: Assimineidae) จากประเทศไทย งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อรวรรณ อรุณแสงสีสด อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 ชนะ เทศคง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ขวัญเรือน ศรีนุ้ย นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 ผ่องพรรณ ประสารกก อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5 นุชสุภา สุนทมาลา อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 คณิต แวงวาสิต อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ศิรศาธิญากร จันทร์ขศิราพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ทรรศิน ปณิธานะรักษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 สมรัฐ ทวีเดช สัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
21/10/2544 ปัจจุบัน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-17 02:58:03

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-08-01 09:26:22