นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. SAETHAWAT CHAMSART
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีการหมัก
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพอลิเมอร์ชีวภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 นิตยา ไชยเนตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 กรประภา กาญจนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 พอจิต นันทนาวัฒน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 จิตติมา เจริญพานิช อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ปเนต มโนมัยวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี, อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 พุทธชา สอนจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
02/01/2535 ปัจจุบัน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-17 02:58:04

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-22 13:41:14