นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. KRONGCHAN RATANAPHADIT
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีการหมัก
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 นิตยา ไชยเนตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 กรประภา กาญจนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 ชัชวิน เพชรเลิศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 อรอง จันทร์ประสาทสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 พอจิต นันทนาวัฒน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 วชิระ จิระรัตนรังษี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ศศิธร ใบผ่อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
03/06/2539 ปัจจุบัน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-17 02:58:04

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-22 13:09:58