นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. KRONGCHAN RATANAPHADIT
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีการหมัก
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 สมบัติทางเคมี-กายภาพและปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ํามันมะพร้าวที่สกัดด้วยวิธีการต่ำงกัน 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์ อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 กชพร คุ้มวงษา ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 วิภาวรรณ เสียงดัง นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 ปิยะวดี สราภิรมย์ อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา/เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
6 พันธุ์วงค์ คุณธนะวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7 วสันต์ ภาคลักษณ์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 คงศักดิ์ บุญยะประณัย นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 กนกวรรณ กุลประชากานต์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
02/06/2539 ปัจจุบัน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-17 02:58:04

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-08-01 09:27:21