นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. KRONGCHAN RATANAPHADIT
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีการหมัก
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 สมบัติทางเคมี-กายภาพและปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ํามันมะพร้าวที่สกัดด้วยวิธีการต่ำงกัน 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชญาน์ทิพ อินสมพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 สุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 นงพงา คุณจักร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 ทิฆัมพร กรรเจียก นักวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
6 จารุนันท์ ประทุมยศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 นิตยา ไชยเนตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ชัชวิน เพชรเลิศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 อรอง จันทร์ประสาทสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 พอจิต นันทนาวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
02/06/2539 ปัจจุบัน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-17 02:58:04

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-08-01 09:27:21