นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ประภัสสร ธรรมเมธา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ประภัสสร ธรรมเมธา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Aj. Phapatsorn Tammayta
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • โทรศัพท์ : 0-5391-7153
  • อีเมล : phapatsorn.tam@mfu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชลธิลา ราบุรี อาจารย์ประจำคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 จตุพร จำรองเพ็ง ประจำภาควิชาการพยาบาลชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 ดุญณภัตน์ ขาวหิต อาจารย์ประจำภาควิชาพยาบาลชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 จุฑามาศ คชโคตร อาจารย์ประจำภาควิชาพยาบาลชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 นภมณ พุ่มโสภา อาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6 ปิยธิดา จุลละปีย อาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7 รอฮานิ เจะอาแซ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 ศศิธร มุกประดับ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 นาตญา พแดนนอก อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10 มัลลิกา มาตระกูล อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (กลุ่มสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2562-05-19 01:21:11

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2562-08-05 13:46:36