นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. วิชมณี ยืนยงพุทธกาล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. วิชมณี ยืนยงพุทธกาล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. WICHAMANEE YUENYONGPUTTAKAL
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ผลของสภาวะการอบต่อการคงอยู่ของกลิ่นถั่วและสมบัติทางเคมีของแป้งถั่วดาวอินคา 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 ผลของสารละลายออสโมติกจากน้ำตาลดอกมะพร้าวและโอลิโกฟรุกโตสต่อการถ่ายเทมวลสารและการยอมรับทางประสาทสัมผัสของชิ้นสับปะรดเต็มแว่น 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 การถ่ายเทมวลสารและคุณภาพของชิ้นน้อยหน่าที่ผ่านการดึงน้ำออกโดยใช้สารละลายออสโมติกในรูปแบบสารละลายผสมของน้ำตาลโอลิโกฟรุคโตสและน้ำตาลมะพร้าว 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 ผลของการเติมสารฮิวเมกเตนท์ต่อคุณภาพของหอยหลอดกึ่งแห้ง 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 ผลของของสภาวะการสกัดต่อคุณภาพของเส้นใยอาหารผงจากกากมะตูม 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 ผลของเวลาการแช่ภายใต้สภาวะสุญญากาศในกระบวนการเคลือบผิวต่อสีและการสูญเสียน้ำหนักของสาหร่ายพวงองุ่นระหว่างการเก็บรักษา 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 จิตรา กลิ่นหอม นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ณัติฐพล ไข่แสงศรี นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 สิริมา ชินสาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 สามารถ สายอุต อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ศนิ จิระสถิตย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 นิสานารถ กระแสร์ชล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 อรอง จันทร์ประสาทสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ปิยวรรณ สิมะไพศาล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ชิตาพัณณ์ ใบงิ้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/03/2542 ปัจจุบัน ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-22 09:20:06

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-08-01 09:32:39