นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. บุญรัตน์ ประทุมชาติ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. บุญรัตน์ ประทุมชาติ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist. Prof. Dr. BOONYARATH PRATOOMCHAT
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พิชญานิภา พงษ์พานิช อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 ถนอมศักดิ์ บุญภักดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 วิชญา กันบัว อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 สมถวิล จริตควร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 เผชิญโชค จินตเศรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ปภาศิริ บาร์เนท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 อัมพร ทองกู้เกียรติกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/06/2530 ปัจจุบัน ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์

สร้างโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-22 09:20:07

แก้ไขล่าสุดโดย : Sutiratt Poonprasert 2562-05-22 10:26:48