นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ. กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ. กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Kankanya Jaikanwongsakul
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กุลภักดิ์ กองสุวรรณกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2 สุนทร สุขสราญจิต อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 อนุรัตน์ ฝันถึงภูมิ อาจารยื มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ปิยะวดี โรหิตารชุน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 กัลยาพร กันอิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 อักษราภัค ชัยปะละ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 ถิรายุส์ บำบัด อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ทวีป มหาสิงห์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 นิศาชล พรหมรินทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 วีระ เลิศสมพร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2562-05-23 13:44:33

แก้ไขล่าสุดโดย : -