นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ. เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ. เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Kiattisak Tantijariyaporn
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วิวัน สุขเจริญ เกษแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 พีรญา รัตนจันท์วงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 ณัฐวุฒิ สมยาโรน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 วิราพร โชติปัญญา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 จิตรา ตีระเมธี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 กุลภักดิ์ กองสุวรรณกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7 สุนทร สุขสราญจิต อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 อนุรัตน์ ฝันถึงภูมิ อาจารยื มหาวิทยาลัยพะเยา
9 ปิยะวดี โรหิตารชุน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 กัลยาพร กันอิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สร้างโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2562-05-23 13:53:38

แก้ไขล่าสุดโดย : -