นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr Purawich Phithayaphinyan
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเกษตรเขตร้อน
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาส่งเสริมการเกษตร
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร
เรื่องที่สนใจ
1. การวิจัยเชิงปริมาณทางสังคมศาสตร์ 2. ธุรกิจเกษตร 3. ส่งเสริมการเกษตร 4. เศรษฐศาสตร์เกษตร 5. การจัดการทรัพยากรเกษตร
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 แบบจำลองทางเศรษฐมิติของการบริโภคไบโอดีเซลในภาคใต้ของประเทศไทย: กรณีศึกษาจังหวัดกระบี่ ตรัง และสงขลา 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 ปัจจัยกำหนดการตัดสินใจขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 ปัจจัยกำหนดการมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน ในอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 พฤติกรรมและกำหนดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันดีเซลของผู้บริโภคในภาคใต้ของประเทศไทย: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลาเมืองกระบี่และตรัง งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 อุตสาหกรรมยางพาราไทย: สถานภาพและแนวทางการพัฒนา สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 โอกาสของการแนะนําสินค้าเพื่อสุขภาพจากนํ้ามันปาล์มสกัดเยนในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 การวิเคราะห์ระบบสมการทัศนคติของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของไบโอดีเซลในภาคใต้ของประเทศไทย: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา กระบี่ และตรัง งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม ในภาคใต้ของประเทศไทย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 ทัศนคติของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าเพื่อสุขภาพ จากนํ้ามันปาล์มสกัดเย็นในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 Stefan Sylla อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ชยา วรรธนะภูติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ทวี ชัยพิมลผลิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ศุทธินี ดนตรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ญาณิน จิวะกิดาการ หุยากรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ชาคริต โชติอมรศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 พลภัทร เหมวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 อริศรา เจริญปัญญาเนตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 วาทินี ถาวรธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30/12/2559 ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2556 ปริญญาโท ทรัพยากรการเกษตร การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-05-25 17:13:10

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2562-05-30 15:31:06