นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Pailin Ngaotrakanwiwat
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • โทรศัพท์ : 081-9091968
  • อีเมล : pailin@eng.buu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
เรื่องที่สนใจ
Photocatalysis, Energy storage photocatalyst, Smart window
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Enhancement of Photoelectrochemical Cathodic Protection of Copper in Marine Condition by Cu-Doped TiO2 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Mechanical, optical, and photochromic properties of polycarbonate composites reinforced with nano-tungsten trioxide particles 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Validation of energy storage of TiO2,-NiO/TiO2 film by electrochemical process and photocatalytic activity 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Inducing Catalytic Activity in the Dark of TiO2/WO3 Mixed Metal Oxides by Using an In Situ Polymerized Semiconductive Polymeric Binder 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 การเก็บพลังงานแสงด้วยฟิล์มแบบสองชั้น TiO2/TiO2-V2O5 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Preparation of TiO2/(TiO2-V2O5)/polypyrrole nanocomposites and a study on catalytic activities of the hybrid materials under UV/Visible light and in the dark 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Photocatalytic Reactions of Titanium Dioxide for Active Packaging Application 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Photoelectrochemical Properties of Energy Storage Photocatalyst: TiO2- V2O5 compund/ TiO2 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Effects of Preparation Parameters on TiO2/water Nanofluid Stability 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Energy Storage of Ni0/Ti02 Bilayer Films and Its Effectiveness in the Degradation of Acid Orange 7 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Removal of Toluene over Titanium Dioxide coated Activated Carbon 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของนาโนฟลูอิคโดยปริมาณไทเทเนียมไดออกไซด์, CTAB และอุณหภูมิ 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 ผลกระทบของ PEG ที่มีต่อการเก็บพลังงานของฟิล์มคอมโพสิท TiO2/TiO2-V2O5 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 การเตรียมไททาเนียมไดออกไซด์ควบคู่กับสารประกอบ TiO2-V2O5 เพื่อกักเก็บพลังงานแสง 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 Preparation and Stability of Nanofluid coolant for Heat Exchanger 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 TiO2-V2O5 nanocomposites as alternative energy storage substances for photocatalysts. 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 Photocatalytic Kegradation of Turquoise Blue Dye in Immobilized Nano TiO2-AC and UV System: Optimization Using Response Surface Methodology 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 Effect of process parameters on monochlorobenzene degradation using TiO2/AC 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 Nanotitania-Activated Carbon with Enhanced Photocatalytic Activity: A Comparison Between Suspended and Immobilized Catalyst for Turquoise Blue Removal 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 Oxygen Reduction on Titanium Dioxide for Substitution of Oxygen Scavenger 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 Photocatalytic of Titanium coated on Activated Carbon for the Decolorization of Acid Orange 7 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
22 The Enhancement of Acid Orange 7 Adsorption by Titanium Dioxide Coated on Activated Carbon 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
23 Optimization of Nano-Tio2 and Tio2/Ac composite Photocatalyst Preparation via Sol-Gel Method for Photodegradation of MCB in Water 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
24 Preparation and characterization of nano titania/activated carbon composite by sol-gel method – the effect of activated carbon loading on surface properties and adsorption of toluene 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
25 การศึกษาการยับยั้ง Escherichia coli โดยใช้ไททาเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมขึ้นโดยวิธีการโซล-เจล 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
26 Energy Storage Photocatalyst for Anti-corrosion 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
27 Enhanced Performance of Detergent by Mixed Surfactants 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
28 Comparison of Energy Storage Ability of TiO2-V2O5 and TiO2-WO3 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
29 Photocatalysis for Volatile Organic Compound Destruction 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
30 Physical and Optical Properties of TiO2 Synthesized by Sol-gel Technique 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
31 การศึกษาคุณสมบัติไฮโดรฟิลิคที่กระตุ้นด้วยแสงบนพื้นผิวของไทเทเนียมไดออกไซด์ 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
32 Photocatalytic Degradation of Dye Using Nano-TiO2 Immobilized on Activated Carbon 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
33 Nano-scale fabrication of energy storage photocatalysts 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
34 Optimization of Energy Storage TiO2-WO3 Photocatalysts and Further Modification with Phosphotungstic Acid 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
35 Energy Storage TiO2-MoO3 Photocatalysts 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
36 Charge-Discharge Behavior of TiO2-WO3 Photocatalysis Systems with Energy Storage Ability 2546 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
37 TiO2-Phosphotungstic Acid Photocatalysis Systems with an Energy Storage Ability 2546 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
38 Energy Storage of TiO2-WO3 Photocatalysis Systems in the Gas Phase 2545 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 นิคม กลมเกลี้ยง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2 เล็ก วันทา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3 จรัญ บุญกาญจน์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 กำชัย นุ้ยธิติกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 อาภาภรณ์ จันทร์ปิรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 ระชา เดชชาญชัยวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 นพพล วีระนพนันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 วิทวัส แจ้งเอี่ยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ศุภศิลป์ ทวีศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 แดง แซ่เบ๊ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
17/05/2547 ปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2546 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ Chemical Engineering THE UNIVERSITY OF TOKYO

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-05-28 13:34:29

แก้ไขล่าสุดโดย : -