นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ญาณิศา ละอองอุทัย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ญาณิศา ละอองอุทัย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Yanisa Laoong-u-thai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Effect of light and microorganism on Biogas production from shrimp pond sediment using MCRA and 16S RRNA gene expression profile 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 Enhancing Biogas Production from Shrimp Pond Sediment with Additives 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 Dyeing of silk Fabrics with Garcinia Dulcis (Roxb.) Kurz Bark: Comparison of Fastness Properties and Colour Strength by Padding and Post-Mordanting Technique 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 Analyzation of Supported Medias for Wastewater Treatment by Anaerobic Fermentation 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 Study on Colour Activity of Silk Fabric Dyed with Purple Corn Cob: A Research on Effect of Metal Mordants Concentration Using Post-Mordanting Method 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 The Evaluation of Eucalyptus Leaf Extract for Dyeing and Its Antibacterial Properties on Silk and Wool Fabrics" 2556 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 Molecular Cloning and Bioinformatics Analysis of Shrimp Lvprofilin Implicated in Muscle Formation and Muscle Specific Gene Regulation 2556 งานวิจัยที่กำลังทำ
8 Antibacterial Properties of Wool and Silk Fabricd with Eucalyptus Leaves Extract 2556 งานวิจัยที่กำลังทำ
9 Anti-pathogenic Activity of Momordica Cochinchinesis (Lour.) Spreng by Hexane Extraction 2556 งานวิจัยที่กำลังทำ
10 Cloning and Characterization of Shrimp LvProfilin-like protein, the protein involved in muscle regulation 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
11 Molecular characterizations of a Novel Putative DNA Binding Protein LvDBP23 in Marine Shrimp L. vannamei Tissues and Molting Stages 2554 งานวิจัยที่กำลังทำ
12 Identifications of SUMO-1 cDNA and Its Expression Patterns in Pacific White Shrimp Litopeanaeus vannamei 2552 งานวิจัยที่กำลังทำ
13 Cloning of eIF5A from shrimp Penaeus monodon, a highly expressed protein involved in the survival of WSSV-infected shrimp 2550 งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อุษา มากมูล กราร์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 สุรชัย วงชารี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 นิคม กลมเกลี้ยง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4 เล็ก วันทา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5 จรัญ บุญกาญจน์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 กำชัย นุ้ยธิติกุล รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 อาภาภรณ์ จันทร์ปิรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 ระชา เดชชาญชัยวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 นพพล วีระนพนันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 วิทวัส แจ้งเอี่ยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
11/01/2553 ปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2552 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ ชีวเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-05-30 03:11:19

แก้ไขล่าสุดโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-05-30 16:08:06