นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. แดง แซ่เบ๊

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. แดง แซ่เบ๊
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Dang Saebea
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
เรื่องที่สนใจ
Process simulation and design, Hydrogen production process, and modeling of fuel cell
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Exergoeconomic comparison of syngas production from biomass, coal, and natural gas for dimethyl ether synthesis in single-step and two-step processes 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Performance analysis of direct steam reforming of methane in SOFC with SDC-based electrolyte 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Performance and environmental study of a biogas-fuelled solid oxide fuel cell with different reforming approaches 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Process simulation of bio-dimethyl ether synthesis from tri-reforming of biogas: CO2 utilization 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Analysis of a solid oxide fuel cell and a molten carbonate fuel cell integrated system with different configurations 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Conceptual design and life cycle assessment of decentralized power generation by HT-PEMFC system with sorption enhanced water gas shift loop 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Electrochemical performance assessment of low-temperature solid oxide fuel cell with YSZ-based and SDC-based electrolytes 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Energy and Exergy Analyses of Dimethyl Ether Production using CO and CO2 hydrogenation 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Flowsheet-based model and exergy analysis of solid oxide electrolysis cells for clean hydrogen production 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Model based evaluation of alkaline anion exchange membrane fuel cells with water management 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Modeling and Analysis of Sorption Enhanced Chemical Looping Biomass Gasification 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Cycle analysis of solid oxide fuel cell-gas turbine hybrid systems integrated ethnol steam reformer: Energy management 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 Analysis of Unbalanced Pressure PEM Electrolyzer for High Pressure Hydrogen Prodution 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 Performance Analysis of Solid-oxide Electrolysis Cells for Syngas Production by H2O/CO2 Co-electrolysis 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 Exergoeconomics of hydrogen production from biomss air-steam gasification with methane co-feeding 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 Optimal Design of Different Reforming Processes of the Actual Composition of Bio-oil for High-temperature PEMFC Systems 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 Performance Evaluation of Low-Temperature solid Oxde Fuel Cells With SDC-Based Electrolyte 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 Performance Analysis and Control Structuer Design for Proton Exchange Membrane Fuel Cell 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 SOFC Running on Steam Reforming of Biogas: External and Internal Reforming 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 Effect of anode-cathode exhaust gas recirculation on energy recuperation in a solid oxide fuel cell-gas turbine hybrid power system 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 Modeling and optimization of proton-conducting solid oxide electrolysis cell: Conversion of CO2 into value-added products 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
22 Effects of SOFC Exhaust Gas Recirculation on Performance of Solid Oxide Fuel Cell-Gas Turbine Hybrid System Utilizing Renewable Fuels 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
23 Evaluation of an integrated methane autothermal reforming and high-temperature proton exchange membrane fuel cell system 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
24 Design of the Integrated Solid Oxide Fuel Cell and Molten Carbonate Fuel Cell system to Reduce Carbon Dioxide Emissions 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
25 Effect of Different Feedstock Types on a Biomass Gasification 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
26 Effect of different fuel options on performance of high-temperature PEMFC (proton exchange membrane fuel cell) systems 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
27 Effect of Flow Pattern on Single and Multi-stage High Temperature Proton Exchange Membrane Fuel Cell Stack Performance 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
28 Enhancement of Hydrogen Production for Steam Reforming of Biogas in Fluidized Bed Membrane Reactor 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
29 Study on a Proton Exchange Membrane Fuel Cell System Fuelled by a Mixture of Bio-ethanol and Methane 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
30 Thermodynamic analysis of glycerol supercritical water reforming with different CO2 removal process 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
31 Thermodynamic analysis of hydrogen production from the adsorption-enhanced steam reforming of biogas 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
32 Thermodynamic Analysis of the Sorption-Enhanced Chemical Looping Reforming of Glycerol for Hydrogen Production 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
33 Simulation of Hydrogen production with In Situ CO2 Removal Using Aspen Plus 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
34 Performance Analysis of the Solid Oxide Fuel Cell and Molten Carbonate Fuel Cell Combined System 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
35 Optimization of a Membrane-based Oxidative Coupling of Methane Reactor Using Surface Response Methodology 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อุษา มากมูล กราร์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 สุรชัย วงชารี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 นิคม กลมเกลี้ยง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4 เล็ก วันทา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5 จรัญ บุญกาญจน์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 กำชัย นุ้ยธิติกุล รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 อาภาภรณ์ จันทร์ปิรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 ระชา เดชชาญชัยวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 นพพล วีระนพนันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 วิทวัส แจ้งเอี่ยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
02/10/2555 ปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2555 ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-05-30 03:11:20

แก้ไขล่าสุดโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-05-30 16:10:55