นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ศุภศิลป์ ทวีศักดิ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ศุภศิลป์ ทวีศักดิ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Supphasin Thaweesak
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
เรื่องที่สนใจ
Photocatalysis, Nanomaterials, Photoelectrochemical water splitting
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Enhanced Photocatalytic Performance of AI Doped Zinc Oxide for Dye Degradation 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 A scalable colloidal approach to prepare hematite films for efficient solar water splitting 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 The screening of microorganisms for the biodegradation of Anionic Surfactants by Using Bioinformatics 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปิยลาภ มานะกิจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2 ศุภชัย บุญนำมา วิศวกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 ชลิตา แก้วบุตรดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4 อาชว์ พรหมรักษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 วชิรา ดาวสุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ปิยฉัตร วัฒนชัย รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 นภารัตน์ จิวาลักษณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10 อุษา มากมูล กราร์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
03/08/2552 ปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจาารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2561 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ Chemical Engineering University of Queensland

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-05-30 03:11:20

แก้ไขล่าสุดโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-05-30 16:14:00