นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ศุภศิลป์ ทวีศักดิ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ศุภศิลป์ ทวีศักดิ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Supphasin Thaweesak
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
เรื่องที่สนใจ
Photocatalysis, Nanomaterials, Photoelectrochemical water splitting
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Enhanced Photocatalytic Performance of AI Doped Zinc Oxide for Dye Degradation 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 A scalable colloidal approach to prepare hematite films for efficient solar water splitting 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 The screening of microorganisms for the biodegradation of Anionic Surfactants by Using Bioinformatics 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อุษา มากมูล กราร์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 สุรชัย วงชารี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 นิคม กลมเกลี้ยง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4 เล็ก วันทา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5 จรัญ บุญกาญจน์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6 กำชัย นุ้ยธิติกุล รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 อาภาภรณ์ จันทร์ปิรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 ระชา เดชชาญชัยวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 นพพล วีระนพนันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 วิทวัส แจ้งเอี่ยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
03/08/2552 ปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจาารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2561 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ Chemical Engineering University of Queensland

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-05-30 03:11:20

แก้ไขล่าสุดโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-05-30 16:14:00