นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. นพพล วีระนพนันท์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. นพพล วีระนพนันท์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Nopphon Weeranoppanant
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Continuous-flow purification of silver nanoparticles and its integration with flow synthesis 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 In-Line Purification: A Key Component to Facilitate Drug Synthesis and Process Development in Medicinal Chemistry 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Modeling of Fouling in Cross-Flow Microfiltration of Suspensions 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Advanced Continuous Flow Plow Platform for On-Demand Pharmaceutical Manufacturing 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Characterization and Modeling of the Operating Curves of Membrane Microsepators 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Multistage extraction platform for highly efficient and fully continuous purification of nanoparticlest 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปิยลาภ มานะกิจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2 ศุภชัย บุญนำมา วิศวกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 ชลิตา แก้วบุตรดี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
4 อาชว์ พรหมรักษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 วชิรา ดาวสุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ปิยฉัตร วัฒนชัย รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 นภารัตน์ จิวาลักษณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10 อุษา มากมูล กราร์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
03/01/2560 ปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2559 ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ Chemical Engineering MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-05-30 03:11:21

แก้ไขล่าสุดโดย : นพพล วีระนพนันท์ 2562-05-30 21:20:30