นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Sitthiphat Eua-Apiwatch
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เรื่องที่สนใจ
Geotechnical Engineering, Geoenvironmental Engineering
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Investigation of average optical density and degree of liquids saturation in sand by image analysis method 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Migration of different LNAPLs in subsurface under groundwater fluctuating conditions by the simplified image analysis method 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Structural Inspection of the oldest railway tunnels in Thailand 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 สภาพฐานรากของทางรถไฟสายเหนือบริเวณ จ.ลำพูน 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 การศึกษาสมบัติในห้องปฏิบัติการของดินลูกรังปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์และเถ้าลอยเพื่อโอกาสใช้เป็นวัสดุในงานก่อสร้างทาง 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 การหาความสัมพันธ์ระหว่างการทดสอบดินในสนามด้วยวิธี KPT กับวิธี SPT สำหรับชั้นดินในมหาวิทยาลัยบูรพา 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศิวา แก้วปลั่ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 กิตติพงค์ คุณจริยกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 กัมปนาท สุขมาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 ชูโชค อายุพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 เกรียงไกร อรุโณทยานันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ไพศาล จั่วทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ปรีดา พิชยาพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 นพดล กรประเสริฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
31/10/2562 ปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2556 ปริญญาเอก civil Engineering Ph.D. (civil Engineering) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-05-30 05:19:35

แก้ไขล่าสุดโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-11-23 16:12:31