นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. พัทรพงษ์ อาสนจินดา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. พัทรพงษ์ อาสนจินดา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Pattarapong Asnachinda
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การประเมินค่าดัชนีความปลอดภัยของชิ้นส่วนโครงสร้างสะพานโดยการทดสอบแบบพลวัต 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 การหาน้ำนักบรรทุกคนเดินเท้าจากผลตอบสนองทางพลศาสตร์ของสะพานลอยคนข้าม 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Identification of Axle Spacing and Axle Loads of Moving Truck Using Dynamic Bridge Response 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Axle Load Monitoring of Multiple Vehicles Using Dynamic Bridge Responses 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Multiple vehicle axle load identification from continuous bridge bending moment response 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Multiple vehicle axle load identification from multi-span bridge bending moment 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Multiple vehicle axle load identification from dynamic bridge response: An experimental study 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Experimental study on the identification of dynamic axle loads of moving vehicles from the bending moments of bridges 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 การทดสอบข้อต่อคาน-เสาคอนกรีตเสริมเหล็กของเสาต้นริมภายใต้แรงวัฏจักร” 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 การหาความถี่ธรรมชาติของสะพานจากผลตอบสนองความเร่งของยานพาหนะ 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 การหาความเร็วและระยะช่วงเพลาของยานพาหนะเคลื่อนที่ด้วยการใช้ผลตอบสนองทางพลศาสตร์ของสะพาน 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชูโชค อายุพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 เกรียงไกร อรุโณทยานันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ไพศาล จั่วทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ปรีดา พิชยาพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 นพดล กรประเสริฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ธีวรา สุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ทรงยศ กิจธรรมเกษร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ดำรงศักดิ์ รินชุมภู อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-05-30 05:19:35

แก้ไขล่าสุดโดย : -