นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. ทวีชัย สำราญวานิช

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. ทวีชัย สำราญวานิช
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof.Dr. Taweechai Sumranwanich
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • อีเมล : twc@buu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เรื่องที่สนใจ
วัสดุก่อสร้าง (Construction materials), คอนกรีตเทคโนโลยี (Concrete Technology), ความคงทนของคอนกรีต (Durability of concrete), การซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงสร้าง (Repair and maintenance of structure), การเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต (Corrosion of steel in concrete), การทำนายอายุการใช้งานโครงสร้างคอนกรีต (Prediction of service life of concrete structure), คอนกรีตเสริมเส้นใย (Fiber reinforced concrete), คอนกรีตเสริมแท่ง FRP (FRP-reinforced concrete beam)
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 A model for determining chloride binding capacity of cement pastes with various types of fly ash. 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Chloride binding capacity and pore structure of cement paste with fly ash. 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Chloride penetration resistance and compressive strength of concrete with bottom ash as partially 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Chloride penetration resistance of concrete made with wet fly ash 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 A study on chloride profiles of concrete repaired with fly ash concrete and crystalline material 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 A time-dependent model for predicting chloride profiles in fly ash cementitious systems 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Effect of interground fly ash cement and cement with partially replacement of fly ash on chloride penetration resistance of concrete under marine environment 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Degree of Hydration and Mass Balance Equations for Determination of Mix Proportion of Hardened OPC Concrete 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Prediction of Free Chloride and Total Chloride Penetration frofiles in Concrete Containing Fly ash 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Quality of Construction Works of Sub-district Administrative Organization in Chonburi Province 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Effect of Groud Granulated Blast-Furnace Slag on Chloride Diffusion Coefficient and Compressive Strength of Concrete 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Determination of Mix Proportion of Hardened OPC Concrete 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 Effect of Binder Types on Carbonation and chloride Penctration Resistances of Concrete 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 Chloride resistance of concrete with slica fume 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 Compressive Strength and Chloride Resistance of Concrete Containing Synthetic Zeolite 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 Chloride penetration, corrosion of reinforeing steel and compressive strength of concrete contatining fly ash and concrete with slag cement after 4-year exposure in marine environment 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 A model for predicting time-dependent chloride binding capacity of cement-fly ash cementitious system 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 A prediction model of chloride penetration profile in concrete containing ground granulated blast-furnace slag 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 A model for determining chloride penetration profile in cementitious system 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 A model for predicting chloride penetration profile in concrete containing ground granulated blast-furnace slag 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 Chloride Resistance of Concrete Containign Ground Granlate Blast- Furnace Slag and Limestone Powder 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
22 Effect of Fly Ash and Limestone Powder on Chloride Diffusion Coefficient and Compresive Stength of Concrete exposed to Marine Enviroment for 3 Years 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
23 Effect of free lime content on properties of cement - fly ash mixtures 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
24 Effect of ground granulated blast-furnace slag and limestone powder on the chloride resistance of concrete 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
25 Experimental study to determine the tension-softening curve of concrete 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
26 A study on chloride diffusion coefficient of concrete structures exposed to marine environment of Thailand 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
27 Durability Properties of Concrete with Expansive Additive 2550 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
28 การพัฒนาแบบจำลองเพื่อทำนายอายุการใช้งานที่ปลอดการบำรุงรักษาของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในสิ่งแวดล้อมทะเล 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
29 Behavior and methods of calculating the bending strength of fiber reinforced concrete beams 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
30 Time-dependent chloride binding capacity of various types of cement pastes 2546 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
31 New method to determine the tension-softening curve of concrete 2540 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชูโชค อายุพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 เกรียงไกร อรุโณทยานันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ไพศาล จั่วทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ปรีดา พิชยาพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 นพดล กรประเสริฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ธีวรา สุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ทรงยศ กิจธรรมเกษร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ดำรงศักดิ์ รินชุมภู อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
14/06/2541 23/09/2549 มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์
24/09/2549 05/09/2561 มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
06/09/2561 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2538 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2540 ปริญญาโท Engineering Structural Engineering Asian Institute of Technology
2547 ปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-05-30 05:19:35

แก้ไขล่าสุดโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-12-25 09:02:31