นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. จรัญ ศรีชัย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. จรัญ ศรีชัย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Jarun Srechai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เรื่องที่สนใจ
การวิเคราะห์ขั้นสูงและการทดสอบโครงสร้างทางด้านวิศวกรรมโยธา (Advanced analysis and testing of structures), การประเมินสมรรถนะและการเสริมกำลังโครงสร้าง (Performance evaluation and strengthening of structures)
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Experimental and analytical evaluation of a low-cost seismic retrofitting method for masonry-infilled non-ductile RC frames 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วิทธวัช ทิพย์แสนพรหม "อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมระบบอาคาร " มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2 ศิวา แก้วปลั่ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 กิตติพงค์ คุณจริยกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 กัมปนาท สุขมาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 ชูโชค อายุพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 เกรียงไกร อรุโณทยานันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ไพศาล จั่วทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ปรีดา พิชยาพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30/09/2557 ปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2557 ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ Ph.D. (civil Engineering) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-05-30 05:19:36

แก้ไขล่าสุดโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-11-23 16:33:34