นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. วีรพร พงศ์ติณบุตร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. วีรพร พงศ์ติณบุตร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Weeraporn Phongtinnaboot
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Generalized T-stress solutions for penny-shaped cracks in transversely isotropic piezoelectric media 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Analysis for generalized intensity factors and T-Stresses of permeable cracks in 3D linear piezoelectric media 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Analysis of cracks in 3D piezoelectric media with various electrical boundary conditions 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Analysis of genneralized T-stress for impermeable cracks in 3D anisotropic piezoelectric media by weakly singular BIE method 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Analytical Solution of Generalized T-stresses for Impermeable and Permeable Penny-shaped Cracks in Linear Piezoelectric Media 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Analysis of Generalized T-stress for Cracks in 3D Linear Piezoelectric Media 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Influence of permittivity of medium inside the crack gap on intensity factors of cracks in 3D piezoelectric media 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Influence of electrical boundary conditions on intensity factors of spherical cap crack in linear piezoelectric media 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชูโชค อายุพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 เกรียงไกร อรุโณทยานันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 ไพศาล จั่วทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ปรีดา พิชยาพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 นพดล กรประเสริฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ธีวรา สุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ทรงยศ กิจธรรมเกษร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ดำรงศักดิ์ รินชุมภู อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-05-30 05:19:36

แก้ไขล่าสุดโดย : -