นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. สยาม ยิ้มศิริ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. สยาม ยิ้มศิริ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Siam Yimsiri
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • โทรศัพท์ : 0892051641
  • อีเมล : ysiam@buu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เรื่องที่สนใจ
Soil Mechanics, Geotechnical Engineering, Geoenvironmental Engineering
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Behavior of pipe in sand trench embedded in clay 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Estimation of Methane Emission from SaenSuk landfill 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Railway substructure charcteristics in Chonburi Province 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Stabilization of dredged marine sediments using high calcium fly ash-based geopolymer 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Railway substructure charcteristics in Chachengsao Province 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Properties of bedrock in Pattaya 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Effects of molding water content on properties of compacted soil 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Effects of water table fluctuation on diesel fuel migration in one-dimensional laboratory study 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Development of pistion sampler for collecting soft Bangkok Clay specimen 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Relationships among undrained shear strength form UC, UU, and CIUC tests of soft Bangkok Clay 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Shear strength of compacted soil in unasturated condition by direct shear test 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Study of alternative techniques for fast and accurate moisture content determination of soils 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 Undrained Shear Strength of Very Soft to Medium Stiff Bangkok Clay from Various Laboratory Tests 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 Correlation between SPT N-value and fricion angle of loclal sads in Eastern of Thailand 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 Damage of a builiding due to soil movement from an adjacent deep excavation 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 Estimation of Methane Emission from Saen Suk landfill, Chonburi, Thailand 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 Failure Surface and Plastic Potential in Deviatoric Plane of Bangkok Clay 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 Assessment of Liquid Saturations in Sand by Image Analysis 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 An investigation of anisotropic elastic parameters of Bangkok Clay from vertical and horizontal cut specimens 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 Undrained strength-deformation characteristics of Bangkok Clay under general stress condition 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 Study of Diesel Migration in sand uder Groundwater Lavel Fluctuation 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
22 Study of Relationship between Average Optical Density and Degree of Liquid Saturation in Sand Using Image Analysis Technique 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
23 Solutions of Highway Embankment Stability Stability Problem: Case Study of No. 7 at Bang-Pra Interchange, Chonburi 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
24 Stability Analysis of Railway Embankment Improved by Lime and Cement Stabilization 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
25 Investigation of failure criterion and plastic potential of Bangkok Clay in ? - plane by torsional shear hollow cylinder apparatus 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
26 Microscopicstudy of drained Triaxial Behavior of Sands 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
27 Nonlinear Anisotropic Elastic Stiffness of Bangkok Clay 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
28 Soil-Liquid Characteristic curves between chonburi sand and various types of gasoline 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
29 Deep Pipeline-Soil Interaction in sand Under Horizontal Movement 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
30 Ground Responses during a Construction of EPB Shield Tunnel in Bangkok Subsoil 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
31 Improvement of Local soil by Cement Admixture for Railway Embankment Construction 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
32 Investigation of Applicability of Multispectral Image Analysis Method to Different Sands 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
33 Energy ratio of SPT practice performed in Thailand 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
34 Effects of soil fabric on behaviors of granular soils: Microscopic modeling 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
35 Diesel migration in sand under groundwater movements 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
36 Experimental study of diesel migration in porous media by simplified image analysis method 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
37 Influence of stress rotation and intermediate principal stress on undrained response of Bangkok Clay 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
38 Cross-anisotropic elastic parameters of two natural stiff clays 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
39 Stiffness nonlinearity and anisotropy of stiff clays obseved during isotropic consolidation 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
40 Non-Linear Stress-Strain Behavior of Bangkok Clay 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
41 Study of Averge Optical Density and degree of Liquid Saturation Relationship in sand using lmage Analysis Techniqaue 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
42 Study of diesel migration in porous media by the simplifed image analysis method 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
43 Soil-petrol Characteristic Curves of Chonburi Sand 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
44 Damage of reinforced concrete building due to adjacent deep excvation 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
45 DEM analysis of soil fabric effects on behaviour of sand 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
46 Accuracy and Precision of Alternative Soil Water Content Determination 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
47 Comparison of Atterberg limit test results 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
48 Effects of ethanol content in alternative fuel on soil-liquid characteristic curves and permeability 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
49 Effects of Major Principal Stress Direction and Intermediate Principal Stress on Undrained Shear Strength of Bangkok Clay 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
50 Energy efficiency in standard penetration test using different types of hammer 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
51 Effects of initial soil fabric and mode of shearing on quasi-steady state line for monotonic undrained behavior 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
52 Investigation of some anisotropic characteristics of Bangkok Clay 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
53 Development of triaxial system for soil testing at wide strain range: preliminary results 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
54 DEM Analysis of Soil-Pipeline Interaction in Sand under Lateral and Upward Movements at Deep Embedment 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
55 Cantilever-type local deformation transducer for local axial strain measurement in triaxial test 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
56 Lateral and Upward Soil-Pipeline Interactions in Sand for Deep Embedment Conditions 2546 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
57 A review of local strain measurement systems for triaxial testing of soils 2544 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
58 Application of micromechanics model to study anisotropy of soils at small stains 2544 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
59 Micromechanics-based stress-strain behaviour of soils at small strains 2542 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ไพทูรย์ อาลัย นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 ศิริศักดิ์ สรรพสาร นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 นพพร อินต๊ะชัย นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 วัลลภ โคตรพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
5 วัชเรศ แก่นบุตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6 อิสรภาพ เอ็นดู อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
7 กิตติชาติ เผ่าพงษ์ไพบูลย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
8 ธเนศ เฮ่ประโคน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9 จิรวัฒน์ วิมุตติสุขวิริยา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10 สุดารัตน์ ปีนะภา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30/05/2538 ปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2545 ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ Ph.D.(Civil Engineering) UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-05-30 05:19:36

แก้ไขล่าสุดโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2563-06-24 19:53:47