นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. สยาม ยิ้มศิริ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. สยาม ยิ้มศิริ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Siam Yimsiri
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • อีเมล : ysiam@buu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เรื่องที่สนใจ
Soil Mechanics, Geotechnical Engineering, Geoenvironmental Engineering
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Effects of water table fluctuation on diesel fuel migration in one-dimensional laboratory study 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 Undrained Shear Strength of Very Soft to Medium Stiff Bangkok Clay from Various Laboratory Tests 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Undrained strength-deformation characteristics of Bangkok Clay under general stress condition 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Failure Surface and Plastic Potential in Deviatoric Plane of Bangkok Clay 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 An investigation of anisotropic elastic parameters of Bangkok Clay from vertical and horizontal cut specimens 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Assessment of Liquid Saturations in Sand by Image Analysis 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Cross-anisotropic elastic parameters of two natural stiff clays 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Effects of soil fabric on behaviors of granular soils: Microscopic modeling 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 DEM analysis of soil fabric effects on behaviour of sand 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 DEM Analysis of Soil-Pipeline Interaction in Sand under Lateral and Upward Movements at Deep Embedment 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Cantilever-type local deformation transducer for local axial strain measurement in triaxial test 2547 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Lateral and Upward Soil-Pipeline Interactions in Sand for Deep Embedment Conditions 2546 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กิตติพงค์ คุณจริยกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 กัมปนาท สุขมาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 ชูโชค อายุพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 เกรียงไกร อรุโณทยานันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ไพศาล จั่วทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ปรีดา พิชยาพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 นพดล กรประเสริฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ธีวรา สุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
31/05/2538 ปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2545 ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ Ph.D.(Civil Engineering) UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-05-30 05:19:36

แก้ไขล่าสุดโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-11-23 16:46:43