นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. วรรณวรางค์ รัตนานิคม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. วรรณวรางค์ รัตนานิคม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Wanwarang Ratananikom
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เรื่องที่สนใจ
Soil Mechanics, Geotechnical Engineering, Geoenvironmental Engineering
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การประเมินความเม่นยำของค่ากำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มโดยวิธีสถิตยศาสตร์ 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 การปรับปรุงคุณภาพดินที่ถูกขุดลอกจากท่าเรือแหลมฉบังเพื่อประยุกต์ใช้เป็นชั้นวัสดุกันซึมในบ่อผังกลบขยะ 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 กำลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำของดินเหนียวกรุงเทพฯ จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 คุณสมบัติของชั้นหินฐานรากบริเวณเมืองพัทยา 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 ผลกระทบของความเข้มข้นของสารละลายเกลือแกงต่อค่าพิกัดอัตเตอร์เบิร์กของดินเหนียวผสมเบนโทโนท์เพื่อใช้เป็นวัสดุปูพื้นในบ่อฝังกลบ 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 การพัฒนาคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมของดินตะกอนทะเลที่ขุดลอกเพื่อใช้วัสดุในงานทาง 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 ผลกระทบของเม็ดดินขนาดใหญ่ และขนาดสัดส่วนของตัวอย่างดินต่อผลการทดสอบแรงกดแกนเดียว 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 พฤติกรรมการยุบอัดตัวของทรายผสมดินตะกอนทะเลที่ถูกขุดลอกเพื่อใช้เป็นวัสดุในงานทาง 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Undrained Shear Strength of Very Soft to Medium Stiff Bangkok Clay from Various Laboratory Tests 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 การประยุกต์ใช้ดินตะกอนทะเลเป็นวัสดุมวลรวมชั้นรองพื้นทาง 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 ผลกระทบของเถ้าถ่านหินชนิด Class C ต่อคุณสมบัติทางด้านกำลังและการบวมตัวของดินเบนโทไนท์ 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กิตติพงค์ คุณจริยกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 กัมปนาท สุขมาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 ชูโชค อายุพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 เกรียงไกร อรุโณทยานันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ไพศาล จั่วทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ปรีดา พิชยาพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 นพดล กรประเสริฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ธีวรา สุวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/11/2555 ปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2555 ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ Ph.D. (civil Engineering) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-05-30 05:19:36

แก้ไขล่าสุดโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-11-23 16:56:08