นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Thidaporn Chuosavasdi
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เรื่องที่สนใจ
วัสดุก่อสร้าง (Construction materials), คอนกรีตเทคโนโลยี (Concrete Technology), ความคงทนของคอนกรีต (Durability of concrete)
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศิวา แก้วปลั่ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 กิตติพงค์ คุณจริยกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 กัมปนาท สุขมาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 ชูโชค อายุพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 เกรียงไกร อรุโณทยานันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 ไพศาล จั่วทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ปรีดา พิชยาพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 นพดล กรประเสริฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
31/01/2559 ปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2559 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ Ph.D. (civil Engineering) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สร้างโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-05-30 05:19:37

แก้ไขล่าสุดโดย : ปนิดา ปันนะศรี 2562-11-23 17:00:28