นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ระชา เดชชาญชัยวงศ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ระชา เดชชาญชัยวงศ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : DR. RACHA DEJCHANCHAIWONG
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ศึกษาสนามการไหลและสมรรถนะการกรองแอโรซอลผ่านตัวกรองแบบแกรนูลาร์เบดที่รูปทรงแตกต่างกันสำหรับการดักจับอนุภาคเขม่าในกระบวนการรมควันยางแผ่นด้วยวิธีการพาความร้อนแบบธรรมชาติ 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 เงื่อนไขที่เหมาะสมและการประเมินประสิทธิภาพด้านพลังงานและเอกเซอร์จีในการรมควันยางแผ่นที่ใช้ไม้ฟืนยางพาราเป็นเชื้อเพลิงร่วมกับการถ่ายเทความร้อนและมวลแบบบังคับ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 ศึกษาการไหลและความดันลดของของไหลในตัวกรองแบบแกรนูลาร์เบดด้วยแบบจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณสำหรับกระบวนการรมควันยางแผ่นด้วยวิธีการพาความร้อนแบบธรรมชาติ 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 บุษกร ชมเมือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 สุพิชญา เหล่าทอง ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 อุษา มากมูล กราร์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 สุรชัย วงชารี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 นิคม กลมเกลี้ยง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6 เล็ก วันทา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7 จรัญ บุญกาญจน์ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8 กำชัย นุ้ยธิติกุล รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9 อาภาภรณ์ จันทร์ปิรักษ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 อมรรัตน์ กนกรุ่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
09/10/2560 ปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2559 ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สร้างโดย : Angkana Madtatawee 2562-05-31 23:31:58

แก้ไขล่าสุดโดย : -