นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. มนตรี สุขเลื่อง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. มนตรี สุขเลื่อง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : DR. MONTRI SUKLUENG
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สถาบันวิจัยระบบพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • อีเมล : montri.su@psu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ลดต้นทุนการผลิตด้วยพลังงานสะอาดสำหรับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์กาบหมาก 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การพัฒนากังหันแนวแกนตั้งความเร็วลมต่ำขนาด 10kW โครงสร้างเสาแบบต้นไม้ 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 พัฒนายางอิเล็กโทรไลด์แมมแบรนสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การพัฒนาเครื่องวัดศักยภาพก๊าซชีวภาพแบบพกพา 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 ไมโครเซนเซอร์เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับวัดศักยภาพก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตไฟฟ้า 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 การพัฒนาต้นแบบตัวจ่ายพลังงานแบบพกพาโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์แข็ง 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณัฐวุฒิ ลีลากนก มหาวิทยาลัยบูรพา
2 กฤตภาส กังวานรัตนกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ดรุณี มูลโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 นภาภรณ์ จันสี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 อิสระ ทับสีสด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6 จาฏพัจน์ เหมพรรณไพเราะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 กันต์ฤทัย สังฆะโน อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8 กรวิทย์ อยู่สกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9 พิมาน ธีระรัตนสุนทร อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สร้างโดย : Angkana Madtatawee 2562-05-31 23:58:39

แก้ไขล่าสุดโดย : -