นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. มนตรี สุขเลื่อง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. มนตรี สุขเลื่อง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : DR. MONTRI SUKLUENG
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สถาบันวิจัยระบบพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • อีเมล : montri.su@psu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กันต์ฤทัย สังฆะโน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 กรวิทย์ อยู่สกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 พิมาน ธีระรัตนสุนทร อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5 ศราวุธ เจะโส๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 สมศักดิ์ ศิริไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 รุ่งนภา แซ่เอ็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 พิทักษ์ สูตรอนันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 สุพิชา อินทรชุมนุม อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 สุธาบดี ม่วงมี อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างโดย : Angkana Madtatawee 2562-05-31 23:58:39

แก้ไขล่าสุดโดย : -