นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. สุวิทย์ สุธีรากุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. สุวิทย์ สุธีรากุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Suwit Suthirakun
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทบยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ทัศนีธร ชื่นประทุม มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 อนุรักษ์ จิตต์บึงพร้าว นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 ศิริรัตน์ พันธ์เรือง นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 อัมพวัน วิริยะรัตนกุล อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 จิราพร เกตุวราภรณ์ อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6 พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย รักษาการแทนคณบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 กมลวัช งามเชื้อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8 เอื้ออาทร ราชจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 อรสา อินทร์น้อย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 สุภลักษณ์ อรรถรังสรรค์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2551 ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2556 ปริญญาเอก Chemical Engineering Chemical Engineering University of South Caralina, U.S.A.

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-06-04 09:16:51

แก้ไขล่าสุดโดย : -