นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. สุวิทย์ สุธีรากุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. สุวิทย์ สุธีรากุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Suwit Suthirakun
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทบยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศาสตราวุธ ตุลาผล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 นลินรัตน์ ลิ่มพานิช นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 Rung Yi Lai อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4 อภิชาติ เพ็งดำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 ณวงค์ บุญนาค อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
7 อัญญานี คำแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8 ธนิษฐา เสมอใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 ดงเดช สวาสดิพันธ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 พรทิพย์ โค้วนฤมิตร นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2551 ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2556 ปริญญาเอก Chemical Engineering Chemical Engineering University of South Caralina, U.S.A.

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-06-04 09:16:51

แก้ไขล่าสุดโดย : -