นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ นายแพทย์ ก่อเกียรติ์ กังวาลทัศน์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ นายแพทย์ ก่อเกียรติ์ กังวาลทัศน์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : . Kokiet Kangwantas, MD.
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาอายุรศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 อัตราการเกิดโรคมะเร็งในประชากรที่มาตรวจสุขภาพและพบว่ามีค่า Carcinoembryonic แอนติเจนในเลือดสูง 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สมเดช ศรีชัยรัตนกูล อาจารย์ ภาควิชาเคมี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 พัชรินทร์ ปิงเมืองแก้ว อาจารย์สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 สงวนสิน รัตนเลิศ อาจารย์สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4 ต้องหทัย ไพรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 รัตนาภรณ์ ชูทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 ณัฐพร แปงใจดี ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 อภิชาติ สินธุบัว รศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ชนิพร ปวนอินตา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม ศาสตราจารย์ นายแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ณิชา จุฑารัตนากูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/01/2558 ปัจจุบัน สาขาวิชาอายุรศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาจารย์นายแพทย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2553 ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2559 ปริญญาโท วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา แพทยสภา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-06-04 09:34:31

แก้ไขล่าสุดโดย : -