นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย ทินกร บั้งเงิน

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย ทินกร บั้งเงิน
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Tinnakorn Bang-ngoen
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : แผนกวิเคราะห์ทดสอบทางกายภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
  • โทรศัพท์ : 0-5391-6206
  • อีเมล : tinnakorn.ban@mfu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีชีวภาพ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อมรรัตน์ กนกรุ่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 กรกันยา ประทุมยศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 สุมาลี อมรเวชสิริกุล นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 อนุตตรา อุดมประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 สุนทรต์ ชูลักษณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ณิษา สิรนนท์ธนา นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 สมชาติ แม่นปืน อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 แวววลี โชคแสวงการ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 พรพรรณ อร่ามแสงเทียนชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2562-06-04 13:19:22

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2562-06-04 13:20:46