นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. กรรณิการ์ วงศ์ดี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. กรรณิการ์ วงศ์ดี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc. Prof. Dr. Kannikar Wongdee
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 - งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พรอนันต์ เกื้อไข่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 กชกร สุขจันทร์ อินทนูจิตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 ปริญญา เลิศสินไทย อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 ณัฐพร แปงใจดี ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 อภิชาติ สินธุบัว รศ.ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ชนิพร ปวนอินตา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม ศาสตราจารย์ นายแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 อัญชลี คัตรมี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : nunthakorn veerasuksakun 2562-06-07 09:52:03

แก้ไขล่าสุดโดย : -